Region Örebro län

Förlossningen i Karlskoga stänger på grund av brister i patientsäkerheten

Pressmeddelande   •   Maj 29, 2019 15:00 CEST

Det går inte att garantera en patientsäker vård för akut sjuka nyfödda barn som föds på förlossningen på Karlskoga lasarett. Anledningen är att sjukhuset saknar medicinsk kompetens, det vill säga neonatolog, neonatologiskt team och neonatalavdelning. På grund av detta har verksamhetschefen på kvinnokliniken beslutat att stänga förlossningsverksamheten på Karlskoga lasarett från och med planerad sommarsamverkan den 15 juni 2019.

Beslutet tas med stöd av Hälso- och sjukvårdsförordningen 4 kap. 1 § om att verksamhetschefen ska säkerställa att patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses.

Patientsäkerheten för akut sjuka nyfödda barn på förlossningen i Karlskoga har brister. Det skriver Inspektionen för vård och omsorg, IVO, i ett färskt beslut med anledning av ett lex Maria-ärende. Alla akut sjuka nyfödda barn ska ha rätt till omedelbar vård på en neonatalavdelning med tillgång till neonatolog och ett neonatologiskt team.

- IVO påpekar att vi som vårdgivare inte kunnat presentera tillräckliga åtgärder för att säkerställa en patientsäker vård av akut sjuka nyfödda barn. Nödvändig neonatologisk kompetens kan inte upprätthållas på Karlskoga lasarett. Utöver tidigare lex Maria har det nu varit en ny allvarlig incident och ytterligare en utredning pågår. Riskerna har påtalats tidigare, men nu måste vi som vårdgivare agera och ta konsekvenserna av bristerna i patientsäkerheten, menar Inger Nordin Olsson, chefläkare i Region Örebro län.

IVO signalerar allvarligt läge

IVO signalerar i beslutet att det är ett allvarligt läge vad gäller patientsäkerheten för de akut sjuka nyfödda barnen. Med anledning av detta har IVO nu öppnat ett så kallat egeninitierat tillsynsärende för att granska förlossningsverksamheten i Karlskoga, utöver anmäld lex Maria.

- IVO:s beslut pekar nu tydligt på att det inte går att säkerställa patientsäkerheten för akut sjuka nyfödda barn på Karlskoga lasarett. Med anledning av detta har jag beslutat att stänga förlossningen i Karlskoga från och med den 15 juni, säger Gill Kullberg, verksamhetschef på kvinnokliniken, Region Örebro län.

Övrig kvinnosjukvård blir kvar och utvecklas

All annan verksamhet på kvinnokliniken i Karlskoga kommer att fortsätta som vanligt. Varken kvinnomottagningen, ultraljudsmottagningen, specialistmödravården eller den gynekologiska operationsverksamheten i Karlskoga berörs av beslutet. All personal på avdelning Q behövs på sin ordinarie arbetsplats även efter sommaren.

- De moderna och rymliga lokalerna kommer på inget vis att stå outnyttjade utan förlossningsverksamhet i dem. Det finns flera alternativ till vilken typ av kvinnosjukvård som med fördel skulle kunna bedrivas där, säger Gill Kullberg.

- De senaste åren har verksamheten vid Karlskoga lasarett byggts ut med till exempel ortopediska och urologiska ingrepp samt venöst centrum. Nästa steg blir nu att se över hur vi kan fortsätta utveckla verksamheten i Karlskoga, som är ett lasarett med bra förutsättningar, till exempel en ny operationsavdelning, säger Lena Adolfsson, tf hälso- och sjukvårdsdirektör.

Verksamhetschefen på kvinnokliniken fattar beslut enligt:

  • Hälso- och sjukvårdslagens (2017:30) krav på att vården skall vara: ”av god kvalitet med god hygienisk standard och tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet.”
  • Hälso- och sjukvårdsförordningen 4 kap. 1 § ”En verksamhetschef enligt 4 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) ska säkerställa att patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses.”

Kontakt:

Inger Nordin Olsson, chefläkare på Region Örebro län

Telefon: 019-602 37 08, 072-141 58 01

E-post: inger.nordin-olsson@regionorebrolan.se

Gill Kullberg, verksamhetschef på kvinnokliniken, Region Örebro län

Telefon: 019-602 30 43, 070-614 65 34

E-post: gill.kullberg@regionorebrolan.se

Andreas Ohlin, verksamhetschef på barnkliniken, Region Örebro län

Telefon: 019-602 34 30

E-post: andreas.ohlin@regionorebrolan.se

Åsa Eriksson Nordesjö, verksamhetschef anestesi- och intensivvårdskliniken, Region Örebro län

Telefon: 019-602 02 82

E-post: asa.eriksson-nordesjo@regionorebrolan.se

Lena Adolfsson, tf hälso- och sjukvårdsdirektör

Telefon: 019-602 37 00

E-post:lena.adolfsson@regionorebrolan.se

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.