Statistiska centralbyrån, SCB

Förmögenhetsstatistik 2002: Medelsvensson har 188 000 kronor i förmögenhet

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2004 10:18 CEST

Netttoförmögenheten för medelsvensson, det hushåll som ligger precis mitt i förmögenhets-fördelningen efter rangordning av hushåll från de med negativ förmögenhet till de allra rikaste, är 188 000 kronor. Detta är en minskning från föregående års nivå med 14 000 kronor.

Den samlade nettoförmögenheten (tillgångar minus skulder) för fysiska personer i Sverige uppgår till 3 000 miljarder kronor år 2002. Merparten av tillgångarna, drygt 70 procent, består av fastigheter och bostadsrätter. Bland de finansiella tillgångarna är bankmedel den största enskilda posten.

Förmögenheten är ojämnt fördelad
Om man skulle fördela den totala nettoförmögenheten på alla hushåll i Sverige skulle varje hushåll få en förmögenhet på 660 000 kronor. Men förmögenheten är mycket ojämnt fördelad. De 10 procent rikaste hushållen har i genomsnitt 3 864 000 kronor i förmögenhet och 60 procent av den totala nettoförmögenheten.

Danderyd har störst andel miljonärer
888 000 personer har en nettoförmögenhet överstigande 1 miljon kronor år 2002. Det är 3 000 fler än föregående år. Över 37 procent av befolkningen i Danderyds kommun har en marknadsvärderad nettoförmögenhet som överstiger 1 miljon kronor. Medelvärdet för alla i Danderyd är 3 099 000 kronor. De kommuner med minst andel miljonärer är Jokkmokk och Haparanda med ca 3 procent. Den genomsnittliga nettoförmögenheten för dessa kommuner är 150 000 respektive 146 000 kronor.

Skuldsättningen ökar
Över 70 procent av hushållen har skulder. Skuldsättningsgraden, skuld i förhållande till tillgångar, är i genomsnitt 31 procent. Detta innebär en ökning från tidigare år (1999-2001) då skuldsättningsgraden var lägre än 30 procent.

Kvinnor investerar i säkra värdepapper
Kvinnors förmögenhet är mindre än männens. Av totalsumman innehar kvinnorna 43 procent. Kvinnor har i högre grad sina finansiella tillgångar placerade i s.k. säkra värdepapper som räntebärande instrument och fonder. Män investerar oftare i börsnoterade aktier och dessutom till ett högre värde än kvinnor.

Nettoförmögenheten har minskat år 2002
Den samlade nettoförmögenheten minskade med 3 procent från år 2001 till år 2002 men ökade under tidsperioden 1999 – 2002 med 2 procent. De reala tillgångarna, fastigheter och bostadsrätter, ökade i värde med 36 procent medan de finansiella tillgångarna minskade med 24 procent. Minskningen var störst mellan de två senaste åren 2001 och 2002, 18 procent. Börsnoterade aktier står för den största delen av minskningen. Sedan 1999, året då värdet på aktier var som högst, har det samlade aktievärdet minskat med 50 procent. Även aktiefonder och blandfonder har förlorat mycket i värde under perioden.

Nettoförmögenhet: Förmögenhetsuppgifterna är marknadsvärderade och avser den 31 december undersökningsåret. Nettoförmögenhet är skillnaden mellan tillgångar och skulder.

Median: Motsvarar det mittersta värdet när man sorterar alla hushåll efter stigande förmögenhet.


Publikation
En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i rapporten Förmögenhetsstatistik 2002, som nu finns på SCB:s webbplats www.scb.se.


Mer om ...
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.


Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för eknomisk välfärdsstatistik
701 89 ÖREBRO
Förfrågningar
Tommy Blomqvist
Tfn 019-17 65 42
Epost fornamn.efternamn@scb.se
Leif Johansson
Tfn 019-17 65 41
Epost fornamn.efternamn@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur denna pressinformation återges.