Statistiska centralbyrån, SCB

Förmögenhetsstatistik 2004: Invånarna i Danderyd – rikast i Sverige

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2006 09:39 CEST

Svenska hushålls samlade nettoförmögenhet ökade med åtta procent till 3 536 miljarder kronor mellan 2003 och 2004. Fastigheter och bostadsrätter (reala tillgångar) stod för drygt 70 procent av de totala tillgångarna och de ökade med tolv procent. De finansiella tillgångarna ökade med två procent. Skulderna ökade med 149 miljarder kronor eller tio procent.

Danderyd i topp
Danderyd toppade fortfarande kommunlistorna 2004 över genomsnittlig nettoförmögenhet och andel miljonärer. Sju av de tio kommunerna med högst nettoförmögenhet var Stockholmskommuner. Jokkmokk hade lägst genomsnittlig nettoförmögenhet och minst andel miljonärer. Norrlandskommunerna var i majoritet bland de med lägst nettoförmögenhet.

Kommuner rangordnade efter genomsnittlig nettoförmögenhet 2004
Se tabeller på: http://www.scb.se/templates/pressinfo____165630.asp

Förmögenheten ojämnt fördelad
Förmögenheten är mycket ojämnt fördelad. År 2004 var den genomsnittliga nettoförmögenheten för Sveriges invånare 392 000 kronor. Medianen, alltså det mittersta värdet vid rangordning av individernas nettoförmögenhet, var 28 000 kronor. Motsvarande siffror för hushållen var 796 000 kronor respektive 212 000 kronor.
Så mycket som 71 procent av den sammanlagda nettoförmögenheten återfinns hos en tiondel av befolkningen. Mer än en tredjedel av hushållen hade en mycket låg eller till och med negativ nettoförmögenhet. De minst förmögna hushållen hade en lägre genomsnittlig nettoförmögenhet 2004 än motsvarande grupp hade 1999. Detta trots att den samlade förmögenheten stigit under perioden. Mellan 2003 och 2004 sjönk också medianen för befolkningen från 32 000 till 28 000.

Män rikare än kvinnor
År 2004 var männens genomsnittliga nettoförmögenhet 452 000 kronor jämfört med kvinnornas 334 000 kronor. Mellan åren 1999 och 2004 ökade dock kvinnorna sina samlade tillgångar med 33 procent. Motsvarande siffra för männen var 26 procent.
Män investerar oftare i börsnoterade aktier och dessutom till ett högre värde än kvinnor. Män äger också mer av de reala tillgångarna.


Reala och finansiella tillgångar, skulder och nettoförmögenhet för kvinnor och män 2004. Andel som äger tillgång/skuld och medelvärden (för alla)
Se tabell på: http://www.scb.se/templates/pressinfo____165630.asp

Skuldsättningen fortsatte att öka – mest för kvinnor
Mellan 1999 och 2004 ökade skulderna med sammanlagt 570 miljarder kronor eller 54 procent. Kvinnorna ökade sina skulder med 62 procent och männen med 48 procent. Männen hade dock, liksom tidigare år, större sammanlagd skuld än kvinnorna år 2004. Den genomsnittliga skulden för kvinnorna var 154 000 kronor. Motsvarande siffra för männen var 208 000 kronor. Störst var skulderna i åldersgruppen 30 – 49 år, både bland kvinnor och män.
Den genomsnittliga skulden för hushållen var 364 000 kronor vilket är en ökning med 7 procent från 2003.
År 2004 hade ungefär en tredjedel av hushållen negativ nettoförmögenhet. För dessa hushåll var alltså skulderna större än tillgångarna. Drygt 70 procent av hushållen hade skulder och den genomsnittliga skulden för dessa hushåll var 498 000 kronor. Skuldsättningsgraden, skuld i förhållande till tillgångar, var 31 procent.

Definitioner och förklaringar

Nettoförmögenhet: Förmögenhetsuppgifterna är marknadsvärderade och avser den 31 december undersökningsåret. Nettoförmögenheten är tillgångar minus skulder och kan alltså även vara negativ.

Median: Motsvarar det mittersta värdet om man rangordnar individer/hushåll efter exempelvis deras nettoförmögenhet. Medianen kan vara ett lämpligt mått om observationer har en sned fördelning med många höga eller låga värden (vilket förmögenhetsfördelningen har). I motsats till medelvärdet påverkas inte medianen av sådana extremvärden. Ett medelvärde kan i dessa fall vara missvisande.

Brister: Precisionen i beräkningarna är i allmänhet mycket bra. Statistiken har dock några brister. Bland annat så blir banktillgångar underskattade i undersökningen då endast behållning där räntan överstiger 100 kronor kommer med i statistiken. Under den uppmätta perioden har räntenivån sjunkit vilket därmed påverkar jämförelser av bankmedel över åren. Läs mer i Fakta om statistiken i rapporten Förmögenhetsstatistik 2004.

Publikation

En mer utförlig redovisning publiceras i rapporten Förmögenhetsstatistik 2004

Sveriges statistiska databaser

Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Producent
SCB, Enheten för Ekonomisk välfärd
701 89 Örebro
Förfrågningar
Petter Wikström
Tfn 019 - 17 62 62
E-post petter.wikstrom@scb.se
Petter Lundberg
Tfn 019 - 17 60 15
E-post petter.lundberg@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.