Länsstyrelsen i Uppsala län

Förorenad mark kring Uppsala-Ekeby måste undersökas vidare

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2008 09:30 CEST

Länsstyrelsens inventering av det potentiellt markförorenade bruksområdet Uppsala-Ekeby har nu avslutats. Området har tilldelats den högsta riskklassen, riskklass 1, vilket innebär att området är prioriterat för fortsatta undersökningar.

Inventeringen påbörjades i mitten av sommaren. Syftet har varit att bedöma eventuella risker för miljö och hälsa kopplat till markföroreningar på det gamla bruksområdet. Uppgifterna kring verksamheten har hämtats från en rad olika källor bl.a. tidigare undersökningar på delar av området, gamla ritningar och dokument i olika arkiv. Intervjuer med fastighetsägare och f.d. anställda har också genomförts.

Inventeringen är gjord enligt Naturvårdsverkets metodik för inventering av förorenade områden (MIFO). Varje objekt tilldelas en riskklass mellan 1 och 4 där 1 innebär högst risk och 4 lägst risk. Riskklassningen görs utifrån en sammanvägning av fem olika aspekter: Föroreningarnas farlighet, föroreningsnivåer, spridningsförutsättningar samt vilken känslighet (risk för människa) och skyddsvärde (risk för naturvärden) som råder på platsen. Den är i första hand ett instrument för prioritering inför fortsatta undersökningar. Riskerna uppskattas utifrån kunskap om verksamheten, processer, kemikalieanvändning etc,

Länsstyrelsen kommer nu att göra en preliminär ansvarsbedömning där det utreds om statliga bidragsmedel kan användas för att finansiera fortsatta undersökningar. Statliga bidragsmedel kan användas där det saknas ansvariga för det förorenade området.

- Industriverksamhetens stora omfattning och det faktum att det bor och verkar många människor på området gör det särskilt angeläget att gå vidare med fortsatta undersökningar, menar Henning Persson handläggare på Länsstyrelsens miljöskyddsfunktion som har genomfört inventeringen.

Upsala-Ekeby var länge ett av de största och mest kända industriföretagen i Uppsala. Lerbrytningen och tegeltillverkningen i Ekebydalen startades redan 1886 och kakeltillverkningen bara något år senare. Glasyren som användes för att glasera både kakel och keramik innehöll bl.a. bly. Bly är en tungmetall som är både giftig och miljöskadlig. Förr om åren var det inte ovanligt att de som arbetade med glasering blev sjuka till följd av blyförgiftning. Tidigare undersökningar som utförts på de delar av området som har sanerats och där det idag står student- och familjebostäder visar att det, förutom höga halter bly även finns ett flertal andra metaller och även petroleumföroreningar i marken.

För mer information, kontakta Henning Persson, tfn 018-19 51 35, eller Helena Andersson, tfn 018-19 50 69.