Naturskyddsföreningen

Förorenare går fria

Pressmeddelande   •   Mar 04, 2003 09:00 CET

EU-kommissionens förslag att låta företag med tillstånd slippa ansvar för omfattande miljöskador är orimligt.

- Miljöministrarna i EU måste därför idag förkasta kommissionens förslag och kräva skärpta regler som skyddar naturen, säger Mikael Karlsson, ordförande i Svenska Naturskyddsföreningen.

Idag diskuterar EU:s miljöministrar ett förslag till direktiv om ansvar för miljöskador (1). Enligt förslaget slipper stora företag med tillståndsgiven verksamhet ansvar även om omfattande skador på miljön och den biologiska mångfalden skulle uppstå. Exempel är stora miljöfarliga verksamheter såsom kemisk industri och massaindustri.

- Att förorenaren ska betala är en hörnsten i miljöpolitiken. Men hittills har det sällan gått att utkräva ett ekonomiskt ansvar för faktiska skador på den biologiska mångfalden. EU-kommissionen kunde ha motverkat detta, men har istället lagt fram ett lagförslag som riskerar att bli ett luftslott, säger Mikael Karlsson. Vi anser att kommissionen snarast bör riva förslaget och börja om på nytt.

Förslaget utelämnar också skador på känsliga områden och hotade arter som inte är skyddade enligt EU:s lagstiftning. Rödlistade arter omfattas alltså inte per automatik av skadeståndsansvaret.

- I Sverige är närmare 4000 arter i skogsekosystemet rödlistade. Att dessa inte omfattas av kommissionens förslag är allvarligt, avslutar Mikael Karlsson.

(1) Kommissionens direktiv om ansvar för att förebygga och avhjälpa miljöskador (KOM (2002) 17.