NS Sensus

Försäkringskassan Rättssäkerhet vid generell handläggning av gränsöverskridande vård inom EU/EES?

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2011 14:57 CET

Hur är det ställt med rättssäkerheten inom handläggningen vid handläggning som berör gränsöverskridande vård inom EU/EES hos Försäkringskassan? Här får du del av den generella verkligheten där svenska unionsmedborgare kränks generellt av myndigheten Försäkringskassan!

 Försäkringskassan underlåter EU-rättigheten till fri rörlighet och efter eget godtycke och skönsmässiga bedömning, som icke har stöd i EU-rätten vilket är i sig en skandal!

Att rättssäkerheten då icke generellt existerar på detta specifika område inom Försäkringskassan är således bevisat. Då utifrån att här handlar det icke om ett individuellt ärende utan här handlar det om sammantaget 7 mål som berör 3 svenska medborgare/svenska unionsmedborgare sammantaget i en samordnad domstolsförhandling.

Det specifika området är gränsöverskridande vård inom EU/EES där Försäkringskassans "experter" haft och har tillgång till EU-rättspraxis och därtill är skyldiga att åtfölja denna fullt ut men bevisligen icke gjort det vid prövning och omprövning internt inom Försäkringskassan.

Nu försöker en av Försäkringskassan ”experter” att få återkalla delar av målen till Försäkringskassan, dvs. omprövning av omprövningen, vilket är EU-olagligt och domstolen kommer att "tvingas" att avslå utifrån EU-rättslig grund!

EU-rättslig grund är då att om domstolen skulle tillåta detta förfarande då underlåter domstolen att åtfölja EU-rätten och då bl.a. lika inför lagen principen i Rättighetsstadgan(juridiskt bindande via Lissabonfördraget). Förvaltningsrätten i Härnösand(domstolen) kommer framledes att meddela sitt beslut.

  Du kan läsa i denna inlaga bl.a. om detta;

”Dvs. generella brott begåtts inom handläggningen i prövning och omprövning internt inom Försäkringskassan då utifrån vad som bevisats sammantaget i denna inlaga och tidigare inlagor sammantaget i alla målen.”

 Läs hela inlagan via denna länk

http://eueeshealthcare.mpbloggar.se/files/2011/12/Ulf-Bittner-yttrar-sig-%C3%B6ver-F%C3%B6rs%C3%A4kringskassans-yttrande-till-F%C3%B6rvaltningsr%C3%A4tten-i-H%C3%A4rn%C3%B6sand-2011-12-16.pdf

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.mpbloggar.se/

 

Arbetsgruppen AMBU värnar om svenska unionsmedborgares EU-rättigheter och du kan läsa mera via denna länken   http://eueeshealthcare.mpbloggar.se/