Statistiska centralbyrån, SCB

Försäljning av bostadsrätter 2011 och 2012:

Pressmeddelande   •   Jul 04, 2013 10:20 CEST

Medelpriset för en bostadsrätt 1,4 miljoner kronor

Under förra året såldes det drygt 93 000 bostadsrätter till ett genomsnittspris av 1,4 miljoner kronor. Genomsnittspriset steg med drygt 3 procent jämfört med året innan.

Under 2012 såldes det bostadsrätter till ett värde av 131 miljarder kronor, jämfört  med 127 miljarder året innan. I de tre storstadsområdena Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö såldes det bostadsrätter för 104 miljarder, vilket motsvarar 79 procent av det totala försäljningsvärdet. I Stor-Stockholm var den totala omsättningen 80,5 miljarder, i Stor-Göteborg 14,4 miljarder och i Stor-Malmö 8,8 miljarder kronor.

Omsättning av bostadsrätter 2000–2012 i miljarder kronor
För diagram se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____359593.aspx

Bostadsrätter säljs oftare än småhus

För 2012 var antalet försäljningar av bostadsrätter marginellt färre än året innan, men i förhållande till 2000 var antalet försäljningar 29 procent fler. Det ska dock påpekas att antalet bostadsrätter i beståndet har ökat med drygt 31 procent mellan 2000 och 2012. Av samtliga bostadsrättsförsäljningar som genomfördes under 2012 återfinns mer än hälften i något av de tre storstadsområdena (Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö).

För småhus med äganderätt var antalet marknadsmässiga köp 3 procent färre under 2012 jämfört med 2000. Antalsmässigt har inte småhus med äganderätt i beståndet ökat i samma utsträckning som bostadsrätterna. Mellan åren 2000 och 2012 har antalet småhus med äganderätt i beståndet ökat med drygt 6 procent.

Information om landets bostadsbestånd i kombination med information om de bostadsrätter och småhus med äganderätt som sålts visar att bostadsrätter omsätts oftare än småhus.

Antal sålda bostadsrätter och småhus 2000–2012
För diagram se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____359593.aspx

Stora regionala skillnader i medelpris

Medelpriset för en bostadsrätt var 1,4 miljon kronor under förra året. Mellan åren 2000 och 2012 har medelpriset för bostadsrätter ökat varje år med undantag av år 2008. De regionala skillnaderna är stora. De dyraste bostadsrätterna finns i Stockholms län där medelpriset 2012 låg på 2,3 miljoner kronor. Därefter kommer Uppsala län med ett medelpris på nästan 1,5 miljoner kronor. Det lägsta medelpriset för en bostadsrätt återfinns i Västernorrlands län, strax över 300 000 kronor.

Medelpris sålda bostadsrätter 2000 – 2012, tkr
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____359593.aspx  


I nedanstående tabell redovisas antal överlåtelser, medelpris och medianpris för åren 2011 och 2012 fördelat på län, storstadsområden, landet i övrigt samt totalt för hela landet.

Försäljning av bostadsrätter 2011 och 2012

[1] Siffrorna för år 2011 är definitiva
[2] Siffrorna för år 2012 är preliminära

För tabell se:  http://www.scb.se/Pages/PressRelease____359593.aspx

Definitioner och förklaringar

Underlag för beräkningarna av överlåtelsepriserna i detta pressmeddelande är de kontrolluppgifter som bostadsrättsföreningarna lämnar till skattemyndigheten i samband med en överlåtelse/försäljning av en bostadsrätt. Statistiken omfattar således endast ”begagnat” marknaden och inte nyproduktion. Resultaten för år 2012 är beräknade på ett preliminärt material medan siffrorna för år 2011 bygger på ett definitivt material.

Vad omfattar statistiken?

Det finns bostadsrätter som överlåts till ett symboliskt (lågt) värde, likväl som det finns bostadsrätter, speciellt i Stockholms innerstad, som är extremt dyra. SCB har valt att i denna redovisning ta med alla överlåtelser oavsett lägsta pris upp till ett högsta pris på 20 miljoner kronor. Dock ingår inga överlåtelser som skett genom arv, gåva, bodelning eller liknande. Dessutom ingår bara överlåtelser som gjorts av fysiska personer och där hela lägenheten sålts.

Prisjämförelser mellan åren

Det bör påpekas att det är vanskligt att med stöd av siffrorna dra slutsatser om prisutvecklingen på bostadsrätter. För att kunna göra detta krävs ett bättre mått än enbart medel- eller medianpriset vilket inte tar hänsyn till storlek, belägenhet eller andra faktorer som påverkar marknadspriset. Ett kvadratmeterpris går dock inte att beräkna eftersom uppgift om storlek/yta saknas i underlaget. Med anledning av detta redovisas inga procentuella förändringar mellan åren på lägre regional nivå.

Statistiska mått – medelpris och medianpris

I detta pressmeddelande redovisas både medelpriser och medianpriser. Anledningen till detta är att överlåtelsepriserna är starkt skevt fördelade. Det finns i de flesta regioner ett antal försäljningar till höga priser vilket gör att medelvärdet blir högt. För att åskådliggöra detta redovisar vi även medianpriser. Medianen är det storleksmässigt mittersta värdet i respektive region. Detta mått påverkas därför inte i lika hög grad som medelvärdet av extrema värden.

Stor-Stockholm omfattar hela Stockholms län.
Stor-Göteborg omfattar Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö kommun.
Stor-Malmö omfattar Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge kommun.

Redovisning på lägre regional nivå (kommun eller församling) kan beställas på uppdragsbasis (mot betalning) genom att kontakta någon av nedanstående kontaktpersoner.

Tidsserier för åren 2000-2012 (län, storstadsområden och riket) återfinns i Statistikdatabasen.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.


Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för byggande, bostäder och fastigheter
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 949 05

Förfrågningar
Niclas Sjölund
Tfn 08-506 943 42
E-post niclas.sjolund@scb.se

Martin Verhage
Tfn 08-506 947 78
E-post martin.verhage@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.