Finansförbundet

Försäljning eller rådgivning– konflikt för bankanställda

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2003 10:00 CEST

Var tionde bankanställd upplever att kraven i arbetet skapar situationer där det uppstår etiska konflikter för den enskilde. Framförallt handlar det om ”problemet att samtidigt vara rådgivare och säljare, särskilt som vi pressas av personliga säljmål” som en bankanställd uttrycker det. Eller ”när man ska kränga på kunder en massa produkter som man inte tror på själv, men som arbetsgivaren valt att ha en kampanj runt.”
Samtidigt anser var tredje anställd att den etiska medvetenheten i de svenska bank- och finansföretagen är låg eller mycket låg. Nästan var fjärde bankanställd har lågt eller mycket lågt förtroende för hur det egna företaget hanterar etiska frågor.

Detta framkommer i en medlemsenkät som Finansförbundet genomfört. Med över 1100 svarande – som väl motsvarar sammansättningen av de anställda i sin helhet – är detta en tydlig varningssignal om att det är något som inte står
helt rätt till i branschen.

Finansbranschen har alltsedan bankkrisen i början av 90-talet dragits med problemet att återupprätta det skamfilade förtroendet. Den av regeringen tillsatta ”förtroendekommissionen” är bara ett exempel på att frågan diskuteras på alla håll i samhället. Nyligen gick Erik Åsbrink, ordförande i kommissionen, ut och talade om att ett område där det definitivt behövdes en uppryckning var på finansmarknaden.

Den i särklass vanligaste anledningen till att våra medlemmar upplever någon form av etisk konflikt är att företagets säljkrav inte stämmer med den enskildes uppfattning om vad som egentligen är bäst för kunden. I och för sig är detta antagligen en systemkonflikt som inte helt går att komma ifrån så länge företagets egna produkter säljs av de anställda – som dessutom ofta belönas i en eller annan form för ökad försäljning. I framtiden kommer företagets krav på
”säljmål” att hamna i direkt strid med den nya lagstiftningen där kundens bästa alltid ska stå i fokus, bland annat genom att man ska föreslå den allra bästa lösningen – även om det är ett annat företag som tillhandahåller tjänsten.

Det är ytterst angeläget att alla inblandade – lagstiftare, tillsynsmyndighet, arbetsgivare och utbildningsanordnare – snarast tar sitt ansvar för att inte finansbranschen i än högre grad ska komma att framstå som etiskt tvivelaktig. Det handlar om att skapa ett gott förtroende för att finansbranschen både kan – och vill – låta de anställda ge kunderna goda råd utan att hamna i etiska konflikter.

För ytterligare information kontakta
Barbro Schönning, Informationssekreterare
070-332 05 10