Sveriges Riksbank

Försäljningen av Skandia gav utflöden i aktiehandeln

Pressmeddelande   •   Apr 10, 2006 09:39 CEST

Februari 2006

Försäljningen av Skandia gav utflöden i aktiehandeln

Portföljinvesteringar med utlandet gav ett kapitalutflöde på 65 miljarder kronor under februari månad. Utflödet berodde framförallt på att svenska placerare nettoköpte utländska aktier och att utländska investerare minskade sina innehav i svenska räntebärande värdepapper. Handeln med aktier och räntebärande värdepapper genererade nettoutflöden på 36,1 respektive 28,9 miljarder kronor.

Old Mutuals övertagande av Skandia påverkar aktiestatistiken kraftigt denna månad. Ungefär 60 procent av denna affär genomförs genom att Old Mutual erbjuder Skandias aktieägare betalning med egna aktier. I denna publikation återspeglas det på två sätt. För det första redovisas under posten utländska aktier ett utflöde av kapital till följd av att svenska placerare erhåller aktier i Old Mutual. För det andra påverkas posten svenska aktier genom att Skandias utländska aktieägare säljer Skandiaaktier vilket också redovisas som kapitalutflöde. En tredje effekt i ekonomisk statistik av Old Mutuals köp av Skandia är att i betalningsbalansen kommer den att bokföras som en direktinvestering i Sverige med inflöde av kapital som följd. Detta redovisas inte i denna publikation.

Handeln med svenska räntebärande värdepapper genererade ett kapitalutflöde på 28,9 miljarder kronor. Detta berodde framförallt på att utländska investerare nettosålde svenska statspapper för 30,3 miljarder kronor, huvudsakligen krondenominerade. Även bostadspapper genererade nettoutflöden under månaden, motsvarande 6,5 miljarder kronor. En betydande del av utflödet utgjordes av förfall av certifikat.


Camilla Hagman Falkler 08-787 02 56, camilla.hagman-falkler@riksbank.se
Bul Ekici 08-787 02 55, bul.ekici@riksbank.se