Skandia

Försäljningen första kvartalet 25,3 (17,2) miljarder SEK

Pressmeddelande   •   Maj 05, 2004 09:11 CEST

Försäljningen ökade till 25,3 (17,2) miljarder SEK, vilket motsvarar en ökning med 47 procent räknat i svenska kronor och 48 procent i lokal valuta.

Inom fondförsäkring ökade försäljningen i lokal valuta med 43 procent till 17,0 (12,1) miljarder SEK. Nyförsäljningen inom fondförsäkring ökade med 21 procent i lokal valuta. Inom fondsparande ökade försäljningen i lokal valuta med 107 procent till 6,9 (3,3) miljarder SEK.

Storbritannien
Försäljningen i Storbritannien (inklusive Offshore inom Royal Skandia) ökade med 79 procent och uppgick till 13,7 (7,8) miljarder SEK. Försäljningen inom fondförsäkring ökade i lokal valuta med 76 procent och uppgick till 11,0 (6,4) miljarder SEK. Nyförsäljning inom fondförsäkring ökade med 71 procent. Inom fondsparande ökade försäljningen med 93 procent till 2,6 (1,4) miljarder SEK.

Försäljningsutvecklingen var stark både inom Storbritannien och Offshore. Innovativ produktutveckling har bidragit till den goda tillväxten inom många produktområden. Tillväxten förklaras också av ett ökat intresse för multi manager-produkter, där Skandia har en stark marknadsposition.

Sverige
Den sammanlagda försäljningen (exklusive Skandia Liv) ökade med 1,2 miljarder SEK jämfört med föregående kvartal. Försäljningen minskade jämfört med första kvartalet 2003 till 3,9 (4,2) miljarder SEK, vilket förklaras av en lägre försäljning inom direkt fondsparande avseende PPM.

Försäljningen inom fondförsäkring ökade jämfört med föregående kvartal med 29 procent och var oförändrad jämfört med första kvartalet 2003. Försäljningen uppgick till 2,6 (2,6) miljarder SEK. Nyförsäljning inom fondförsäkring minskade sammanlagt med 7 procent jämfört med föregående kvartal och minskade med 22 procent jämfört med första kvartalet 2003.

Försäljningen i Skandia Liv minskade till 3,1 (3,5) miljarder SEK.

Den svenska marknaden präglas av hård konkurrens, framförallt inom företagssegmentet. Även uppmärksamheten kring Skandia har påverkat intresset för bolagets produkter. Trots detta ökade nyförsäljningen inom fondförsäkring avseende privatmarknaden med 7 procent jämfört med föregående kvartal och med 9 procent jämfört med första kvartalet 2003. Konkurrenssituationen bedöms även framöver vara hård och arbetet med att återställa förtroendet på den svenska marknaden förväntas pågå under en längre tid.

För att bemöta marknadssituationen och återupprätta förtroendet pågår ett omfattande arbete. Aktiviteterna i den svenska verksamheten, framförallt inom Skandia Liv, Skandia Link, SkandiaBanken och Skandia Lifeline, samordnas nu i en särskild division. Målsättningen är att uppnå ett bättre samarbete mellan de svenska verksamheterna och göra det möjligt för kunderna att på ett enkelt sätt möta ett Skandia. Utifrån ett integrerat perspektiv utvecklas nya produkter och tjänster.

Övriga marknader
Inom division Europe & Latin America ökade försäljningen med 34 procent till 5,7 (4,3) miljarder SEK. Försäljningen ökade på de flesta marknaderna. Inom fondförsäkring ökade försäljningen med 16 procent och inom fondsparande och relaterade produkter med 77 procent. Nyförsäljningen inom fondförsäkring var i stort sett oförändrad. Försäljningsutvecklingen var särskild positiv i Spanien. I Tyskland ökade försäljningen med 17 procent.

I Australien fortsätter försäljningsframgångarna och försäljningen av fondsparande mer än fyrdubblades till 1,7 (0,4) miljarder SEK.

Kommande rapportering
Skandias delårsrapport för första kvartalet 2004 publiceras den 26 maj 2004. På tisdagen den 18 maj 2004 kommer Skandia att rapportera finansiella effekter för första kvartalet 2004.

Eventuella frågor:
Harry Vos, Chef Investor Relations, telefon 08-788 3643
Cecilia Daun-Wennborg, avseende den svenska verksamheten, telefon 08-788 1913

1)Samtliga jämförelsetal avser motsvarande period året innan om inget annat anges.