Statistiska centralbyrån, SCB

Försäljningen i detaljhandeln ökade i juli

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2012 09:55 CEST

Försäljningsvolymen ökade med 2,4 procent i juli jämfört med samma månad förra året. Dagligvaruhandeln ökade med 2,6 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 2,2 procent. Uppgifterna är kalenderkorrigerade.

Omsättningen för detaljhandeln mätt i löpande priser ökade med 1,8 procent mellan juli 2011 och juli 2012. Dagligvaruhandeln ökade med 2,4 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 1,2 procent.

Detaljhandelns försäljningsvolym ökade med 0,3 procent mellan juni 2012 och juli 2012. Under den senaste tremånadersperioden (maj-juli) minskade försäljningsvolymen med 0,1 procent, jämfört med närmast föregående tremånadersperiod (februari-april). Båda dessa uppgifter är kalenderkorrigerade och säsongrensade.

 

Omsättningsutveckling inom detaljhandeln juli 2011 – juli 2012Förändring i procent jämfört med sammamånad föregående år. 

HUI Research kommenterar:

Trots att en regnig sommar vanligtvis gynnar handeln var utvecklingen i juli 2012 relativt svag och utvecklingen landade på 1,8 procent i löpande priser. Den svaga utvecklingen förklaras delvis av en kalendereffekt då juli 2012 hade en fredag och en lördag mindre än juli 2011 och istället en måndag och tisdag extra, vilket slår kraftigt mot detaljhandeln. Sannolikt förklaras utvecklingen också av oroligheterna i Europa som gör konsumenterna återhållsamma.

Dagligvaruhandeln fortsätter att gå bra och ökade i juli med 2,4 procent i löpande priser och går återigen bättre än sällanköpsvaruhandeln, som ökade med 1,2 procent i juli. Inom sällanköpsvaruhandeln har framförallt färghandeln och sporthandeln haft bra utvecklingstal.

Ökningen i juli gör att den samlade utvecklingen hittills i år hamnar på 2,8 procent. En förklaring till de positiva utvecklingstalen finns i det stigande konsumentförtroendet som i februari 2012 vände till positiva nivåer och nu fortsätter att öka försiktigt. Förutsättningarna finns för att även hösten ska kunna fortsätta att visa upp goda tillväxttal inom detaljhandeln. En oro är den psykologiska effekt eurokrisen har på hushållen och den lågkonjunktur som vi befinner oss i. HUI:s prognos för 2012 är 2,5 procent. I september publiceras en ny konjunkturrapport och om prognosen revideras då är det sannolikt uppåt.

Försäljningsutveckling 2012/2011: Se här

Internationella jämförelser, jämförelse med samma månad året före (fasta priser, kalenderkorrigerade): Se här

Tidsserier: Se här

Definitioner och förklaringar

Med Total detaljhandel avses här 47 exkl. 47.3.
Med Dagligvaruhandeln avses här SNI 47.11 och 47.2.
Med Sällanköpsvaruhandeln avses här SNI 47.19 + 47.4-47.7.

Alla tidsserier har basår året innan aktuellt undersökningsår. Resultaten för juli bygger på en svarsfrekvens på 77 procent. Den så kallade vägda svarsfrekvensen där hänsyn tas till omsättningens storlek för de svarande företagen uppgår till 93 procent. Juni månads svarsfrekvens uppgår till 83 procent ovägd respektive 95 procent vägd. För mer detaljerad branschredovisning hänvisas till HUI Research.

Revideringar

När Detaljhandelsindex för en ny månad publiceras revideras också indexet för tidigare månader. För den senast publicerade månaden har en ny beräkning gjorts men även andra månader kan komma att revideras. Normalt revideras materialet 12 månader bakåt. Detta beror i huvudsak på att nya respektive reviderade uppgifter från företag har inkommit. De säsongrensade och trendskattade uppgifterna revideras alltid från januari 1991 och framåt.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

www.hui.se
HUI Research

Nästa publiceringstillfälle

Uppgifter för augusti beräknas bli publicerade den 28 september 2012.


 

SCB i samarbete med

HUI Research

Förfrågningar

Carin Blom
Tfn 08-762 72 99
E-post carin.blom@hui.se

 

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur
701 89 Örebro
Fax 019-17 69 24

Förfrågningar

Stefan Eriksson
Tfn 019 -17 69 51
E-post fornamn.efternamn@scb.se