Statistiska centralbyrån, SCB

Försäljningen i detaljhandeln ökade i september

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2012 09:40 CET

Försäljningsvolymen ökade med 4,6 procent i september jämfört med samma månad förra året. Dagligvaruhandeln ökade med 1,4 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 7,0 procent. Uppgifterna är kalenderkorrigerade.

Omsättningen för detaljhandeln mätt i löpande priser ökade med 0,4 procent mellan september 2011 och september 2012. Dagligvaruhandeln ökade med 1,0 procent och sällanköpsvaruhandeln minskade med 0,1 procent.

Detaljhandelns försäljningsvolym ökade med 1,7 procent mellan augusti 2012 och september 2012. Under den senaste tremånadersperioden (juli-september) ökade försäljningsvolymen med 0,5 procent, jämfört med närmast föregående tremånadersperiod (april-juni). Båda dessa uppgifter är kalenderkorrigerade och säsongrensade.

Omsättningsutveckling inom detaljhandeln september 2011 – september 2012 Förändring i procent jämfört med samma månad föregående år.

HUI Research kommenterar:
Detaljhandelns utveckling i september ser vid en första anblick svag ut. Ser man till den kalendereffekt (en extra lördag och söndag) som påverkade september månad är utvecklingen emellertid betydligt starkare.

Sällanköpsvaruhandeln visade svagast försäljningsutveckling, med en minskning på 0,1 procent. Det finns dock några undantag, bland annat sport- och fritidshandeln som fortsätter att visa upp starka utvecklingstal. Även möbelhandeln utvecklades starkt i september efter flera månader med svag utveckling. Dagligvaruhandeln utvecklades något svagare än vad vi sett under de senaste månaderna och ökade med 1 procent i löpande priser, prishöjningen skrevs dock till 1,8 procent.

Hittills i år ligger detaljhandelns försäljningsutveckling på 2,5 procent, mätt i löpande priser, och på 2,6 procent i volym. Hur stor effekt den vikande svenska industrin får på antalet varsel samt vad det vacklande konsumentförtroendet kommer att ha för inverkan på konsumtionsviljan under hösten återstår att se. Det finns dock utrymme för en konsumtionsökning bland annat genom den oförändrade styrräntan samt hushållens höga sparkvot. Detta bidrar tillsammans med svaga jämförelsetal till att handeln hackar sig fram till en för detaljhandeln som helhet god utvecklingstakt under hösten.

Försäljningsutveckling 2012/2011:
Se tabell: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____342307.aspx

Definitioner och förklaringar
Med Total detaljhandel avses här 47 exkl. 47.3.
Med Dagligvaruhandeln avses här SNI 47.11 och 47.2.
Med Sällanköpsvaruhandeln avses här SNI 47.19 + 47.4-47.7.

Alla tidsserier har basår året innan aktuellt undersökningsår. Resultaten för september bygger på en svarsfrekvens på 81 procent. Den så kallade vägda svarsfrekvensen där hänsyn tas till omsättningens storlek för de svarande företagen uppgår till 94 procent. Augusti månads svarsfrekvens uppgår till 86 procent ovägd respektive 96 procent vägd. För mer detaljerad branschredovisning hänvisas till HUI Research.

Revideringar
När Detaljhandelsindex för en ny månad publiceras revideras också indexet för tidigare månader. För den senast publicerade månaden har en ny beräkning gjorts men även andra månader kan komma att revideras. Normalt revideras materialet 12 månader bakåt. Detta beror i huvudsak på att nya respektive reviderade uppgifter från företag har inkommit. De säsongrensade och trendskattade uppgifterna revideras alltid från januari 1991 och framåt.

Statistikdatabasen
Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.
Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

www.hui.se
HUI Research
Nästa publiceringstillfälle

Uppgifter för oktober beräknas bli publicerade den 29 november 2012.
SCB i samarbete med HUI Research

Förfrågningar
Jonas Arnberg
Tfn 08-762 72 90
E-post jonas.arnberg@hui.seStatistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för näringslivets struktur
701 89 Örebro
Fax 019-17 69 24

Förfrågningar
Stefan Eriksson
Tfn 019 -17 69 51
E-post fornamn.efternamn@scb.se