Skandia

Försäljningen i november 7,4 (6,0) miljarder SEK 1)

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2003 09:21 CET

Med hänsyn till den senaste veckans informationsflöde och spekulationer i samband med detta om verksamhetens utveckling, offentliggör Skandia information om försäljningen under november månad. Skandia har inte för avsikt att fortsättningsvis rapportera månatliga försäljningssiffror.

Försäljningen under november månad

Försäljningen ökade till 7,4 (6,0) miljarder SEK, vilket är den högsta månadsförsäljningen under året. Detta motsvarar en ökning med 24 procent räknat i svenska kronor och 30 procent i lokal valuta. Under oktober 2003 uppgick försäljningen till 6,9 miljarder SEK och för september månad var motsvarande siffra 6,9 miljarder SEK. Försäljningen utvecklades positivt i Storbritannien. Försäljningen i Sverige var något lägre jämfört med föregående år, men har successivt ökat månad för månad sedan augusti i år.

Fondförsäkring

Inom fondförsäkring ökade försäljningen i lokal valuta med 26 procent till 5,2 (4,4) miljarder SEK. Nyförsäljningen inom fondförsäkring ökade med 7 procent.

Försäljningen till och med november

Försäljningen uppgick till 70,3 (69,0) miljarder SEK. Försäljningen ökade med 9 procent i lokal valuta. I försäljningen ingår fondförsäkring med 50,1 (49,5) miljarder SEK, fondsparandeprodukter med 16,3 (15,5) miljarder SEK och direktförsäljning av fonder med 2,5 (2,2) miljarder SEK.

Försäljningen i Storbritannien uppgick till 34,0 (36,7) miljarder SEK. I Sverige uppgick försäljningen till 11,1 (11,4) miljarder SEK. Försäljningen på övriga marknader ökade till 25,2 (20,9) miljarder SEK.


Eventuella frågor:
Harry Vos, Chef Investor Relations, telefon 08-788 3643


Definitioner försäljning

Försäljning
Försäljningen avser inbetalda premier och insättningar i fonder från Skandias kunder.

Nyförsäljning
Nyförsäljningen avser engångspremier samt löpande premier från avtal inom fondförsäkring tecknade under 2003 omräknade till helårstal. Nyförsäljning definieras enligt branschpraxis som löpande premier omräknade till helårstal plus 1/10 av periodens engångspremier.

1) Samtliga jämförelsetal avser motsvarande period året innan om inget annat anges.