BE Group AB

Försäljningen ökade med 39 procent och rörelseresultatet förbättrades

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2010 09:08 CEST

- Nettoomsättningen uppgick till 1 273 MSEK (917), en ökning med 39 procent. Levererat tonnage ökade med 24 procent och genomsnittligt försäljningspris ökade med 12 procent.

- Rörelseresultatet under kvartalet förbättrades med 92 MSEK till 48 MSEK (-44) och under­liggande EBITA-resultat uppgick till 37 MSEK (-7).

- Fortsatt god efterfrågan främst från bygg- och verkstadskunder.

- Efter kvartalets utgång förvärvades det svenska stålkonstruktionsbolaget Lecor Stålteknik. Förvärvet stärker BE Groups erbjudande av produktionsservice.


BE Groups VD och koncernchef Lars Bergström kommenterar rapporten för tredje kvartalet 2010:

”Utvecklingen för BE Group under årets tredje kvartal bekräftar den bedömning vi gjorde före sommaren. Återhämtningen på de finska och svenska stålmarknaderna sker snabbare än i övriga Europa, men från låga nivåer. BE Groups försäljning ökade med 39 procent jämfört med samma kvartal förra året och rörelseresultatet förbättrades med 92 MSEK.

Efterfrågan på BE Groups marknader har varit i nivå med den som etablerades under det andra kvartalet. Den tydliga faktiska förbättring vi då såg fortsätter. Främst är det de större bygg- och verkstadskunderna som visar en högre aktivitetsnivå och vi förutser, baserat på våra kontakter med kunder, en fortsatt god utveckling i efter­frågan.

På den svenska marknaden har efterfrågenivån inom byggindustrin och större verkstadskunder varit densamma som under årets andra kvartal. Denna nivåökning har ännu inte fullt ut nått andra delar av tillverknings­industrin. I Finland ökade affärs­områdets försäljning med 60 procent främst till kunder inom verkstadsindustrin. Försäljningen inom affärsområde CEE fortsatte att öka jämfört med såväl motsvarande kvartal 2009 som föregående kvartal.

Koncernens satsning på ett starkare och bredare erbjudande inom produktionsservice utvecklas väl och med förvärvet av Lecor Stålteknik AB i början av oktober tog vi ytterligare ett steg för att möta kundernas efterfrågan på kompetens inom produktion och projektledning i större upphandlingar.

Koncernens fokus på att stärka marginalerna inkluderar såväl utökat service­erbjudande som aktiviteter för att öka effektiviteten. Arbetet är framgångsrikt, vilket bland annat resulterat i förbättrade marginaler på alla nivåer under årets tre första kvartal jämfört med motsvarande perioder 2009.

För resterande del av 2010 gör vi bedömningen att försäljningspriserna kommer att minska något. Koncernen kommer att gynnas vid en ökad efterfrågan som en effekt av lageruppbyggnad hos kunder, något som hittills inte har noterats i någon större omfattning.”

Lars Bergström, VD och koncernchef BE Group AB, Tel. +46 (0)702 405 235, E-post: lars.bergstrom@begroup.com

Torbjörn Clementz, CFO och vice VD BE Group AB, Tel. +46 (0)70 869 07 88, E-post: torbjorn.clementz@begroup.com

BE Group, som är noterat på Nasdaq OMX Stockholm, är ett av Europas ledande handels- och serviceföretag inom stål och metaller. Koncernen har cirka 10 000 kunder främst inom bygg- och verkstadsindustrin. BE Group erbjuder olika sorters service vid användning av stål, rostfritt stål och aluminium. År 2009 omsatte koncernen 4,3 miljarder kr. BE Group har knappt 900 anställda i nio länder i norra Europa med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com