Skandia

Försäljningen tredje kvartalet 2003

Pressmeddelande   •   Nov 13, 2003 09:06 CET

Idag publicerar Försäkringsförbundet branschens kvartalsstatistik för
tredje kvartalet 2003. Denna statistik innehåller även information om
Skandias försäljningsutveckling för tredje kvartalet i Sverige. Med
hänsyn till börskontraktet offentliggör Skandia därför redan idag
försäljningsinformation avseende tredje kvartalet 2003.

Koncernens försäljning 1) ökade för Skandia med 3 procent räknat i
svenska kronor och med 11 procent i lokal valuta (se även bifogad
tabell). Inom fondförsäkring ökade försäljningen i lokal valuta med 7
procent. Även nyförsäljningen inom fondförsäkring ökade med 7 procent.
På marknaderna utanför Sverige ökade den sammanlagda försäljningen med
14 procent, beräknat i lokal valuta.

Försäljningen i Sverige (exklusive Skandia Liv) uppgick under tredje
kvartalet till 2,4 (2,7) miljarder SEK. Försäljningen inom
fondförsäkring var i stort sett oförändrad och uppgick till 1,9 (2,0)
miljarder SEK. Fondsparande minskade däremot till 0,5 (0,7) miljarder
SEK. Nyförsäljningen inom fondförsäkring var oförändrad.

Försäljningen för Skandia Liv uppgick till 2,8 (3,1) miljarder SEK.

Finansiella effekter till och med september 2003 publiceras den 14
november 2003. Skandias delårsbokslut för tredje kvartalet 2003
publiceras den 24 november 2003.


Eventuella frågor:
Harry Vos, Chef Investor Relations, telefon 08-788 3643


Försäljningsutveckling tredje kvartalet 2003

Försäljningsutvecklingen avser tredje kvartalet 2003 jämfört med
motsvarande period föregående år.

% SEK Lokal valuta

Koncernen 3 11
varav fondförsäkring -1 7

Sverige (exkl Skandia Liv -9 -9
varav fondförsäkring -1 -1

1) Inkluderar ej Livförsäkringsaktiebolaget Skandia, som drivs enligt
ömsesidiga principer. Samtliga jämförelsetal avser september 2002 om
inget annat anges.