Synskadades Riksförbund SRF

Försämras verkligen yttrandefriheten av ökad tillgänglighet för synskadade?

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2006 09:11 CET

Ja, så säger Journalistförbundet - men vad säger andra?


I kommande avtal för radio och TV i allmänhetens tjänst - tillståndsperiod 2007-2012 - står bland annat att "ambitionsnivån höjs när det gäller insatserna för barn och unga liksom för funktionshindrade."

För oss synskadade finns det tyvärr ingenting som närmare beskriver denna ambitionshöjning, säger Vivi-Anne Emanuelsson, ombudsman på Synskadades riksförbund.

Vidare står det i villkor för sändningstillstånd:
Om skyldighet att
* bereda utrymme för sändningar som är särskilt anpassade för syn- eller hörselskadade och
* utforma sändningar på ett sådant sätt att de blir tillgängliga för funktionshindrade.

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth har vid olika tillfällen betonat att tillgängligheten till tv-mediet måste öka för funktionshindrade. Det är ett budskap som ger oss nytt hopp. Om ändringar i avtalet för kommande tillståndsperiod krävs för denna satsning, välkomnar vi verkligen detta initiativ. säger Vivi-Anne Emanuelsson.

I maj 2006 överlämnades delbetänkandet "Anpassning av radio- och TV-lagen till den digitala tekniken, SOU 2005:62".

Utredaren föreslår där att det föreskrivs i radio- och TV-lagen att den som sänder TV-program på annat sätt än genom tråd skall utforma sändningarna på ett sådant sätt att programmen blir tillgängliga för personer med funktionshinder.

Enligt förslaget skall regeringen eller en av regeringen utvald myndighet utfärda närmare föreskrifter om på vilket sätt och i vilken omfattning tillgänglighet skall uppnås.

Journalistförbundet, som varit en av remissinstanserna, är i sitt remissvar kritiskt mot förslaget på en ny radio- och TV-lag.

De ogillar en ökad lagreglering av etermedierna och skriver att förslaget innebär ett för stort ingrepp i yttrandefriheten, med till exempel en lagstadgad skyldighet att sända program med anpassat innehåll för personer med funktionshinder.

"Det är typiskt och trist att man vill göra nya ingrepp i lagstiftningen så fort man identifierat ett problem", är åsikter som publicerats på Journalistförbundets webbplats.

Uppseendeväckande, anser Vivi-Anne Emanuelsson.

- Vågar kulturministern ta avstånd från aktörer som ogillar ökad tillgänglighet för befarad inskränkning i yttrandefriheten?
- Vågar kulturministern ta strid för att alla människor ska kunna delta i den offentliga debatten?
- Vågar kulturministern gå från ord till handling och presentera konkreta åtgärder såsom att alla public service kanaler ska ha talande textremsa och syntolkning före tillståndsperiodens slut.

Med andra ord, vågar kulturministern ta strid för ökad tillgänglighet för oss synskadade?

För mer information:

Vivi-Anne Emanuelsson
Synskadades Riksförbund
122 88 Enskede
08-39 91 49