Catena AB

Förslag från Catenas valberedning

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2010 13:34 CEST

Med hänvisning till kallelse till extra bolagsstämma den 12 oktober 2010 lämnar valberedningen för Catena härmed förslag till punkterna 8, 9 och 10 i föreslagen dagordning avseende antalet ledamöter, avgående/tillkommande styrelseledamöter, styrelseordförande samt arvode till styrelsen.


8.  Valberedningen föreslår en utökning av styrelsen från sex till sju stämmovalda ledamöter.

9.  Valberedningen föreslår, med anledning av de förändringar som skett i ägandet av bolaget efter senaste årsstämman, nyval av: Jan Johansson och Tomas Anderson.

Peter Hallgren har begärt eget utträde ur styrelsen med anledning av att han avgår som VD i samband med årsstämman i april 2011.

Valberedningen föreslår omval av: Henry Klotz, Christer Sandberg, Lennart Schönning, Erik Selin och Svante Wadman.

Valberedningen föreslår omval av Henry Klotz som styrelseordförande.

Jan Johansson, född 1959, är vice koncernchef i Peab AB samt styrelseordförande och styrelseledamot i ett stort antal bolag inom Peabkoncernen. Jan Johansson är civilingenjör från Lunds Tekniska Högskola och äger inga aktier i Catena.

Tomas Anderson, född 1956, är divisionschef i Peab AB samt styrelseledamot i ett stort antal bolag inom Peabkoncernen. Tomas Anderson är civilekonom från Stockholms Universitet och äger inga aktier i Catena.

Peab ägde per den 31 augusti 2 240 900 aktier (19,38 procent) i Catena.

10.  Valberedningen föreslår oförändrade styrelsearvoden per styrelseledamot, vilket innebär 210 000,- kronor till styrelsens ordförande samt 105 000,- kronor vardera till övriga stämmovalda ledamöter vilka ej är anställda i bolaget.


För ytterligare information kontakta gärna Bo Jansson, ordförande i valberedningen, på telefon 070-590 84 42 eller Henry Klotz, styrelsens ordförande, på telefon +44 (0)7766 205 145.


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Catena AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen har lämnats till media för offentliggörande den 1 oktober 2010, klockan 10.45

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna handelsfastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning genom att bli en ledande aktör med inriktning mot handelsfastigheter på ett antal strategiska orter.


För mer information om Catena, besök
www.catenafastigheter.se