IBS AB

Förslag från IBS nomineringskommitté

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2007 11:05 CET

Inför IBS årsstämma 2007 har IBS nomineringskommitté beslutat föreslå årsstämman omval av styrelseledamöterna Lars Nyberg och Johan Björklund samt nyval av Vinit Bodas, Jan Jacobsen, Gunnel Duveblad och Pallab Chatterjee. Vidare föreslås att Lars Nyberg omväljs som styrelsens ordförande.

Lars Nyberg, styrelseordförande i IBS och medlem i nomineringskommittén kommenterar förslaget.

”IBS ägarstruktur förändrades kraftigt under 2006. I enlighet med beslutet från årsstämman 2006 tillsatte vi en nomineringskommitté under fjärde kvartalet med representanter utsedda av de fyra största aktieägarna. Den nya kommitténs förslag baserar sig på en grundlig diskussion och utvärderingsprocess gällande kompetensprofiler och styrelsesammansättning för att styra och stödja IBS i sin fortsätta internationalisering, specialisering och outsourcing för att nå uppsatta mål på kort och lång sikt.”

Kortfattad beskrivning av de föreslagna nya ledamöterna:

Vinit Bodas, 41 år, är idag Chief Investment Officer för Deccan Value Advisors. Vinit har tidigare varit partner i Brandes Investment Partners i San Diego, Kalifornien, USA. De akademiska meriterna inkluderar bl.a. en BA-examen i handel från University of Pune, India samt en MBA-examen från University of Texas.

Jan Jacobsen, 56 år, är idag konsult och styrelseledamot i Case Investment AB, RAM ONE AB och Teknik Magasinet Holding Nordic AB. Jan är också styrelseordförande i Svensk Basket. Tidigare yrkeserfarenhet inkluderar över 30 år inom H&M Hennes & Mauritz AB där han bl.a. var finansdirektör under perioden 1982 – 2001. Jans akademiska meriter inkluderar en examen i företagsekonomi. nationalekonomi och juridik från Göteborgs Universitet.

Gunnel Duveblad, 51 år, är idag styrelseledamot i Nordea Bank AB (publ), Lekolar AB och W-Fun AB. Gunnel har erfarenhet som VD för EDS Nordeuropa samt 25 års erfarenhet inom IBM, varav flera i ledande befattningar. De akademiska meriterna inkluderar studier i systemvetenskap vid Umeå Universitet.

Dr. Pallab Chatterjee, 56 år, är idag vice VD och produktionschef på i2 Technologies. Han har tidigare haft flera ledande befattning på Texas Instruments, bl.a. som forsknings- och utvecklingschef. De akademiska meriterna inkluderar en ingenjörsexamen i elektronik och informationsteknik från Indian Institute of Technology samt magister- och doktorsexamina i elteknik från University of Illinois.

Aktieägare som representerar cirka 52 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de ställer sig bakom nomineringskommitténs förslag.

Nomineringskommitténs övriga förslag – val av stämmoordförande, styrelsens arvodering och övriga förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman.

I nomineringskommittén ingår Henrik Jonsson (ordförande), Catella Investments, George Ho, Deccan Value Advisors, Måns Larsson, Silver Point Capital, Henrik Strömbom, Case Asset Management samt Lars Nyberg, styrelseordförande i IBS.


För mer information kontakta:

Henrik Jonsson, ordförande i IBS nomineringskommitté
Tel: +46 (0) 8 463 33 00


IBS AB, (XSSE: IBS B) är en ledande leverantör av affärssystem för hantering av varuförsörjning, efterfrågestyrd tillverkning, kundrelationer och ekonomistyrning. IBS huvudsakliga fokus är på stora och medelstora distribuerande företag samt säljande och tillverkande företag inom internationella koncerner. IBS erbjuder branschlösningar för bl.a. läkemedelsdistribution, fordonsindustri, elektronik, papper, bokdistribution samt för ett antal andra nischer på lokal nivå.