Finansdepartementet

Förslag om ändrade skatteregler för investeringsfonder och deras delägare

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2010 16:48 CET

Skattskyldigheten bör slopas för investeringsfonder samtidigt som en ny schablonintäkt bör införas för den som äger andelar i en svensk eller utländsk investeringsfond. Det föreslår Finansdepartementet i en promemoria som skickas ut på remiss i dag.

- Genom att beskatta andelsägaren undviker man en skattemässig skillnad mellan att investera i en svensk eller en utländsk investeringsfond, säger Hases Per Sjöblom som på uppdrag av Finansdepartementet har utrett frågan om ändrade skatteregler för investeringsfonder.

Förslagen innebär att investeringsfonder inte längre ska vara skattskyldiga för inkomst av tillgångar som ingår i fonden och att fondandelsägare ska ta upp en schablonintäkt som beräknas på värdet av delägarens fondandelar. Utdelning till fondandelsägare liksom kapitalvinster när andelar omsätts bör beskattas på samma sätt som i dag. Motsvarande gäller avdrag för förluster.

Underlaget för den föreslagna schablonintäkten är värdet på fondandelarna vid årets ingång ökat med det värde som nya andelar hade när de köptes. Såväl svenska som utländska investeringsfonder ska räknas med i underlaget. Avdrag medges inte för de andelar som sålts under året. Schablonintäktens storlek beräknas sedan till 0,4 procent av underlaget. Om fondandelsägaren är en fysisk person räknas schablonintäkten som inkomst av kapital. För de juridiska personer som betalar inkomstskatt enligt inkomstskattelagen (1999:1229) räknas intäkten som inkomst av näringsverksamhet.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2011.Kontakt:
Anna Charlotta Johansson
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 12 76
070-356 30 32

Daniel Valiollahi
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 13 81
076-107 20 36

Peter Österberg
Rättssakkunnig
08-405 48 97