Justitiedepartementet

Förslag om enklare beslutsfattande i ekonomiska föreningar

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2009 10:31 CESTFöreningslagsutredningen har i dag överlämnat sitt delbetänkande Enklare beslutsfattande i ekonomiska föreningar (SOU 2009:37) till justitieminister Beatrice Ask.

Utredningen föreslår ändringar som ska förenkla beslutsfattandet i ekonomiska föreningar. Förslaget innebär bland annat ett avskaffande av föreningslagens krav på att vissa slag av beslut måste fattas på två föreningsstämmor, till exempel beslut om stadgeändringar. Utredningens förslag innebär också utökade möjligheter att använda modern teknik, till exempel e-post, i beslutsfattandet och i kommunikationen mellan föreningen och medlemmarna. Det lämnas också förslag som ska stärka medlemmarnas deltagande i beslutsprocessen, bland annat i fråga om rätt till ombud och biträde.

Utredningen föreslår också andra förenklingar och lättnader:
- Det införs ett förenklat förfarande för att upplösa en ekonomisk förening som alternativ till frivillig likvidation.
- Tiden för kallelse på okända borgenärer i samband med likvidation minskas från sex månader till två månader.
- De så kallade bosättningskraven för bland annat styrelseledamöter, verkställande direktör och revisor avskaffas.
- Bolagsverket övertar vissa arbetsuppgifter från länsstyrelserna och kronofogdemyndigheten.

Flera av förslagen bedöms innebära en minskning av de administrativa kostnaderna för ekonomiska föreningar. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2010.


Kontakt:
Martin Valfridsson
Pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
070-274 10 22

Hovrättspresidenten Sten Andersson
Utredare
060-18 68 01

Petra Sjölén Kruse
Utredningssekreterare
060-18 68 92
076-829 13 30
-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
SOU 2009:37 Enklare beslutsfattande i ekonomiska föreningar (http://www.regeringen.se/sb/d/11385/a/124724)