Justitiedepartementet

Förslag om förenklingar i aktiebolagslagen

Pressmeddelande   •   Apr 15, 2009 13:08 CEST

Utredningen om ett enklare aktiebolag har i dag överlämnat sitt slutbetänkande Förenklingar i aktiebolagslagen m.m. (SOU 2009:34) till Justitiedepartementet.

Utredaren Carl Svernlöv föreslår en rad förenklingar och andra lättnader i aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen för i huvudsak de privata aktiebolagen. Förenklingsarbetet har framför allt varit inriktat på de små aktiebolagens behov. Flera av förslagen bedöms innebära en minskning av de administrativa kostnaderna.

Sammanfattningsvis föreslås bland annat följande förenklingar och lättnader:

- De obligatoriska uppgifterna i bolagsordningen begränsas och i stället införs dispositiva bestämmelser som blir gällande om det inte i bolagsordningen föreskrivs något annat.
- Aktiebreven avskaffas.
- Kravet på styrelsesuppleant ska gälla endast om styrelsen har en ledamot.
- Kravet att fastställa en arbetsordning tas bort för privata aktiebolag.
- Kravet på skriftliga instruktioner om arbetsfördelningen mellan bolagsorganen tas bort för privata aktiebolag.
- Styrelseledamots mandattid ska i ett privat aktiebolag gälla tills vidare, om inte annat föreskrivs i bolagsordningen.
- Bosättningskravet för stiftare, styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, verkställande direktör, vice verkställande direktör, firmatecknare samt likvidator avskaffas.
- Privata aktiebolag ges ökade möjligheter att förvärva egna aktier samt att ge så kallade närståendelån samt förvärvslån.
- För privata aktiebolag införs ett förenklat förfarande för att upplösa bolaget genom avregistrering som alternativ till frivillig likvidation.
- Tiden för kallelse på okända borgenärer i samband med likvidation minskas från sex månader till två månader.
- Antalet handlingar som ska ges in till Bolagsverket minskas något i vissa ärenden.
- Bolagsverket ökar sina informationsinsatser inom vissa områden.

I uppdraget har ingått att överväga behovet av en ny företagsform utan personligt betalningsansvar anpassad för näringsverksamhet i mindre skala. Slutsatsen i betänkandet är att det för närvarande inte finns skäl att införa någon ny företagsform i svensk rätt.

Ett annat förslag i betänkandet går ut på att bestämmelserna i aktiebolagslagen om beslutsordning för ersättning till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag tas bort och att frågorna i stället hanteras inom självreglering, lämpligen genom Svensk kod för bolagsstyrning. Detsamma gäller bestämmelser om information avseende sådana ersättningar i olika årsredovisningslagar.

Slutligen finns ett förslag om att det i lagen om handelsbolag och enkla bolag införs en bestämmelse om särskild preskription av en bolagsmans ansvar för bolagets förpliktelser efter bolagsmannens utträde ur bolaget.Kontakt:
Jeanette Mattsson
Pressassistent hos Beatrice Ask
08-405 46 87
076-133 41 55

Utredare
Advokat
Carl Svernlöv
070-867 67 07


Utredningssekreterare
Hovrättsassessor
Therese Larsson Dozet
08-405 90 23
076-775 91 46-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
SOU 2009:34 Förenklingar i aktiebolagslagen m.m. (http://www.regeringen.se/sb/d/11385/a/124442)