Landsbygdsdepartementet

Förslag om förstärkning av fiskevården

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2005 10:25 CEST

Utredningen om fiskevårdens finansiering har idag överlämnat sitt betänkande till jordbruksministern Ann-Christin Nykvist.

Enligt utredningens direktiv finns ett stort och ökande behov av fiskevård som inte tillgodosetts på grund av medelsbrist. För många fiskbestånd i svenska vatten är läget bekymmersamt. Att förstärka fiskevården är en åtgärd av stor betydelse för att skapa förbättrade förutsättningar för flera av dessa bestånd. För år 2005 anvisas cirka 28 miljoner kronor till fiskevård över statsbudgeten. Behovet av fiskevårdsmedel kan dock beräknas uppgå till åtminstone 60-80 miljoner kronor per år.

Den särskilde utredaren, f.d. landshövdingen Gösta Gunnarsson, har mot denna bakgrund haft i uppdrag att lämna förslag om en ny finansieringsform. I uppdraget har ingått att undersöka förutsättningarna för ett system i likhet med det som tillämpas i USA. Där finns pålagor på bl.a. sportfiskeutrustning, bensin och båtar, vars intäkter öronmärks för fiskevård. En modell av detta slag skulle kunna införas antingen genom ett branschavtal eller genom lagstiftning. En överenskommelse mellan de nu aktuella branscherna har dock inte varit möjlig att träffa.

- Utredningen har inte heller ansett det vara lämpligt att finansiera fiskevården genom att införa en ny skatt på sportfiskeredskap, bensin och fritidsbåtar. En punktskatt endast på sportfiskeredskap skulle för övrigt inte ge tillräckligt stora intäkter. Det säger utredaren Gösta Gunnarsson.

I stället föreslår utredningen att det införs en fiskevårdsavgift om 200 kronor per år eller 80 kronor per vecka som ska betalas av dem som fiskar i havet, längs kusterna och i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. I dessa vatten har allmänheten idag -till skillnad från i andra vatten - i olika stor utsträckning rätt att fiska kostnadsfritt; både i allmänt och enskilt vatten. Av bl.a. denna anledning är fiskevården i dessa vatten underfinansierad. För andra vatten ansvarar som huvudregel fiskevattenägarna för fiskevården och där finns förutsättningar för att finansiera fiskevården genom försäljning av privata fiskekort.

Utredningen föreslår att fiskande under 18 år samt innehavare av enskild fiskerätt vid fiske i eget vatten ska undantas från skyldigheten att betala fiskevårdsavgift. Med ledning av de uppgifter som lämnats i studien Fiske 2005 kan antalet fiskande i havet, längs kusterna och i de fem stora sjöarna skattas till cirka 900 000 årligen. Intäkterna från avgiften bör därmed med god marginal kunna svara mot det i direktiven angivna behovet av 60-80 miljoner kronor per år. Ett nyinrättat fiskevårdsråd, bestående av representanter från Sportfiskarna, Fiskevattenägarna, Sveriges Fiskares Riksförbund, husbehovsfiskarna, Fiskeriverket, Naturvårdsverket och länsstyrelserna föreslås besluta om användningen av den fiskevårdsfond som avgiftsintäkterna ska bilda.

Enligt förslaget ska intäkterna användas till fiskevårdsåtgärder i de vatten som blir avgiftsbelagda samt i tillflöden till dessa vatten. En förbättrad statlig fiskevård kommer dock att kunna bedrivas även i andra vatten, eftersom det statliga fiskevårdsanslaget över statsbudgeten till viss del frigörs genom utredningens förslag. Utredningen utgår således från att det statliga fiskevårdsanslaget kommer att finnas kvar vid sidan av fiskevårdsfonden.

- Avsikten är att skapa ett system som är enkelt, tydligt och rättvist. Genom att avgiftsskyldigheten endast kommer att gälla vissa, särskilt angivna vatten och då det idag som huvudregel inte kostar något att fiska med handredskap i dessa vatten uppnår förslaget just detta, framhåller Gösta Gunnarsson.

Avgiftens utformning och storlek har stora likheter med de system för finansiering av fiskevården som finns i våra grannländer. Förslaget kommer att ge tillräckligt goda ekonomiska förutsättningar för en mer omfattande och bättre utvecklad fiskevård, till gagn för såväl fiskare som fiskevattenägare.


Kontakt:
Gösta Gunnarsson
Särskild utredare
0371-309 20
0705-17 20 21


Martin Andersson
Sekreterare
036-15 65 55
0708-99 01 74


-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
SOU 2005:76 Fiskevårdens finansiering (http://www.regeringen.se/sb/d/5290/a/51209)