Realia AB

Förslag om fusion mellan Realia och Welkins Intressenter

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2004 13:23 CEST

Styrelsen i Realia AB (publ) föreslår att bolaget fusioneras med Welkins Intressenter AB (publ). Fusionsvederlaget föreslås uppgå till 59 kronor per aktie. Realia har för avsikt att begära avnotering av bolagets aktie från NGM.

Styrelsen i Realia AB (publ) (Realia) har erhållit ett förslag om fusion från styrelsen i Welkins Intressenter AB (publ) (Welkins). Efter förhandlingar har de båda styrelserna gemensamt upprättat en fusionsplan för sammanslagning av bolagen. Welkins äger idag 84,5 procent av aktierna i Realia.

Motiven till en fusion är följande: Realias aktier är noterade på NGM Equity. Realia har idag en huvudägare (Welkins) som äger 84,5 procent av aktierna medan återstoden av aktierna är spridda bland över 38 000 aktieägare. Huvuddelen av aktieägarna äger endast ett fåtal aktier - cirka 33 000 aktieägare äger mindre än en halv börspost vardera och cirka 22 000 av dessa äger färre än 10 aktier vardera. Handeln i bolagets aktie är liten. För den stora mängden aktieägare med mycket små innehav är transaktions-kostnaderna höga. Genom en fusion erhåller de en möjlighet att avsluta sitt ägande utan belastning av courtage. Noteringen tillsammans med det stora antalet aktieägare medför avsevärda administrativa kostnader för bolaget.

Fusionen är tänkt att genomföras genom att Realia uppgår i Welkins genom absorption i enlighet med aktiebolagslagens regler därom. Övriga aktieägare erhåller ett kontant fusionsvederlag om 59 kronor per aktie. Courtage utgår inte på fusionsvederlaget.

Fusionsvederlaget bedöms motsvara aktuellt marknadsvärde på dagen för upprättandet av fusionsplanen. Welkins har även strax före upprättandet av fusionsplanen förvärvat samtliga aktier från bolagets näst största aktieägare för 59 kronor per aktie. Realias styrelse har inhämtat ett utlåtande om fusionsvederlagets skälighet ur ett finansiellt perspektiv, en så kallad fairness opinion, från Kaupthing Bank. Kaupthing Bank har funnit att fusionsvederlaget är skäligt ur ett finansiellt perspektiv.

Fusionsplanen ska bland annat godkännas av en kvalificerad majoritet på en extra bolagsstämma i Realia som beräknas hållas i januari 2005. Om bolagsstämman godkänner fusionsplanen beräknas fusionen kunna slutföras i månadsskiftet april/maj 2005 varefter fusionsvederlaget utbetalas.

Mot bakgrund av ovanstående har Realias styrelse för avsikt att begära avnotering av bolagets aktie från NGM. I syfte att möjliggöra för de aktieägare som vill avyttra sina aktier har Realia för avsikt att under en övergångstid låta ansluta bolaget till en inofficiell marknadsplats. Avsikten är att sådan handel ska kunna ske såväl under slutet av 2004 som i början av 2005.


Norrköping den 28 oktober 2004

Realia AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Göran Larsson, styrelseordförande i Realia AB (publ), 070-633 85 90
Thomas Hopkins, verkställande direktör i Realia AB (publ), 070-461 12 01