Finansdepartementet

Förslag om halverad förmögenhetsskatt och slopad Lex Uggla

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2007 09:47 CET

- Nu tar vi ytterligare ett steg för att underlätta för företagare och skapa bättre förutsättningar för att det skapas fler jobb, säger finansminister Anders Borg, med anledning av att förslaget att halvera förmögenhetsskatten och slopa Lex Uggla skickas ut på remiss idag.

Regeringen meddelade redan i budgetpropositionen för 2007 att förmögenhetsskatten skulle avskaffas successivt under mandatperioden. I promemorian föreslås ett första steg med utgångspunkten i att göra det mer attraktivt att driva företag. I syfte att förbättra företagens tillgång till riskvilligt kapital föreslås att förmögenhetsskattesatsen halveras från 1,5 till 0,75 procent för alla tillgångar, utom fastigheter och bostadsrätter. För ideella föreningar, stiftelser och vissa samfund sänks skattesatsen från 1,5 till 0,75 promille.

Regeringen föreslår också att den hårt kritiserade förmögenhetsbeskattningen av vissa tillgångar i onoterade aktiebolag (Lex Uggla) slopas. Lex Uggla innebär att ägare till onoterade aktiebolag riskerar att få betala förmögenhetsskatt på kapital som behövs i företaget för investeringar och nyanställningar. Det har medfört betydande osäkerhet för många företagare och utgör idag ett hinder för företagens tillväxt. Reglerna innebär även svåra tillämpningsproblem för såväl Skatteverket som företag.

De ändrade reglerna för förmögenhetsbeskattning föreslås kunna tillämpas första gången vid 2008 års taxering. Remisstiden för promemorian går ut den 19 april 2007.


Kontakt:
Anna Unsgaard
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 30 25
0703-56 30 32
registrator@finance.ministry.se

Michael Erliksson
Rättssakkunnig
08-4053882
-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Promemoria om reformerad förmögenhetsskatt (http://www.regeringen.se/sb/d/8612/a/77115)