Ynnor AB

Förslag om nya miljöbilsregler klart

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2012 14:41 CEST

Nästa år införs nya miljöbilsregler. Gränsen för koldioxidutsläppet knyts då till bilens vikt, i stället för dagens raka CO2-gräns. Tyngre bilar får därmed släppa ut mer koldioxid än lättare. Gas- och etanolbilar får en 57-procentig rabatt på sina utsläpp jämfört med bensin- och dieselbilar.

I EU finns ett direktiv (tvingande lag för medlemsländerna) med krav på tillverkarna som anger att deras bilar ska klara snittutsläpp på 130 gram 2015. Det är en gräns som ska skärpas successivt. Nivåerna är inte beslutade men det talas inom EU om 95 gram 2020, 70 gram 2025 och 50 gram 2030.

Snittutsläppet beräknas genom en ekvation som väger vikt mot utsläpp: CO2+0,0457*(tjänstevikt-1372), där 1 372 är snittjänstevikten för bilar inom EU. Faktorn 0,0457 anger hur brant lutning linjen ska ha i förhållandet mellan vikt och CO2; varje kilos viktökning ska inte kompenseras fullt ut. Så småningom kan även bilens fotavtryck (spårvidden gånger hjulbasen) eller andra kriterier tas med i beräkningen.

Sveriges nya miljöbilsdefinition ska beräknas på motsvarande sätt. Regeringens ambition med den nya miljöbilsdefinitionen är att dra gränsen vid en nivå som omfattar cirka 10 procent av bilförsäljningen. I dag är över 40 procent av alla bilar som säljs miljöbilar.

Eftersom biltillverkarna ständigt lyckas göra bilarna snålare, i snitt fem procent per år, är regeringens målsättning att andelen ska gälla över ett tidsintervall. Det blir alltså färre bilar som klarar gränsen vid årsskiftet än i slutet av perioden.

Den första tidsperioden är 2013-2015. Året därpå, 2016, stramas reglerna åt ytterligare fram till 2019, då nästa sänkning av CO2-faktorn införs.

Från och med 2013 föreslås CO2-faktorn bli 95 gram för bensin- och dieselbilar (även gasol):
95+0,0457*(tjänstevikt-1372)

För bilar som drivs med etanol, natur- eller biogas blir faktorn 150, en rabatt med 57 procent:
150+0,0457*(tjänstevikt-1372)

De nya miljöbilsreglerna kommer precis som i dag att innebära befrielse från fordonsskatt i fem år. Befrielsen följer bilen och påverkas inte av att definitionen ändras.

Elbilars och laddhybriders förbrukning av elektrisk energi får som tidigare vara högst 37 kWh per 100 kilometer.

Samtidigt ändras också fordonsskatten där varje gram över 120 i dag kostar 20 kronor (bensin, diesel) eller 10 kronor (gas, etanol). Den nivån sänks till 117 gram.

Bränslefaktorn för dieselbilar i fordonsbeskattningen sänks ytterligare från redan beslutade 2,4 till 2,33.

Skärpningen innebär att höjningen för merparten av bilägarna begränsas till i genomsnitt 60 kronor per år och fordon, även om vissa dieselbilar får sänkt skatt.

De bilar som har viktbaserad fordonsskatt (före 2006) får en höjning av fordonsskatten med 60 kronor per år.

E85 och biogas ges fortsatt full befrielse från koldioxidskatt och energiskatt, även om regeringen inför nya regler för låginblandning av biodrivmedel i bensin och diesel. Detta kvotpliktssystem innehåller krav på inblandning av 10 volymprocent etanol i låginblandad bensin och 7 volymprocent FAME (fettsyrametylestrar) i dieselolja.

Tjänstebilsfakta är Sveriges mest kompletta webbtjänst för dig som arbetar strategiskt med ditt företags bil-, finans-, hanterings-, skatte- och policyfrågor.

För kommentarer, kontakta Ronny Svensson, 040-699 77 11

Ynnor AB, Tel: 040-35 48 78, Fax: 040-611 02 10, www.ynnor.se

Länk till foto på Ronny Svensson: http://www.ynnor.se/media/default.asp?sub=pressbilder