Finansdepartementet

Förslag om nya upphandlingsregler

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2009 13:16 CESTFinansdepartementet föreslår nya rättsmedel och regelförenklingar för att öka regelefterlevnaden på upphandlingsområdet och underlätta för företag att delta i upphandlingar. Förslaget presenteras i en departementspromemoria som i dag skickas ut på remiss.

Ändringar föreslås i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) och lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF).

För att hindra att en upphandlande myndighet eller enhet skyndar sig att ingå avtal för att hindra överprövning av en upphandling föreslås att myndigheten eller enheten måste vänta med att ingå avtal i tio eller 15 dagar från det att beslutet om att tilldela en leverantör ett kontrakt har meddelats. För att upphandlande myndigheter och enheter inte ska underlåta att annonsera upphandlingar när lagstiftningen ställer krav på det föreslås att domstol ska kunna ogiltigförklara ett avtal som ingåtts genom sådan otillåten direktupphandling.

Vidare föreslås att domstol, på talan av Konkurrensverket, ska kunna påföra en upphandlande myndighet eller enhet marknadsskadeavgift bl.a. vid otillåten direktupphandling. Marknadsskadeavgiften ska uppgå till lägst 10 000 kr och högst 5 000 000 kr, dock högst tio procent av kontraktsvärdet. Dessa förändringar görs också med anledning av det nya rättsmedelsdirektivet som antogs i december 2007.

I syfte att underlätta för företag att delta i upphandlingar föreslås förenklad bevishantering och möjlighet för leverantör att åberopa annan leverantörs kapacitet vid upphandlingar under tröskelvärdena. Vidare föreslås att direktupphandlingsgränsen ska bestämmas till 15 procent av ett tröskelvärde, ca 286 000 kr i LOU och ca 573 000 kr i LUF.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2010. Remisstiden löper ut den 5 oktober 2009.


Kontakt:
Mia Widell
Pressekreterare hos Mats Odell
08-405 17 21
070-353 49 66

Anneli Berglund Creutz
Rättssakkunnig
08-405 54 23

Maria Ringvall
Rättssakkunnig
08-405 16 37-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Ds 2009:30 Nya rättsmedel m.m. på upphandlingsområdet (http://www.regeringen.se/sb/d/11451/a/129283)