Finansdepartementet

Förslag om nya upphandlingsregler

Pressmeddelande   •   Dec 23, 2009 08:40 CET

Idag remitteras en lagrådsremiss om nya rättsmedel och regelförenklingar för att förbättra förutsättningarna för en effektiv offentlig upphandling och för att  underlätta för företag att delta i upphandlingar.

- Med dessa nya regler tror jag att vi kan se fram emot en bättre fungerande upphandling i Sverige vilket kommer att stärka såväl den offentliga sektorns ekonomi och kvalitet som näringslivets möjligheter. Man ska också komma ihåg att den övriga marknaden i EU som delar detta regelverk med oss är mycket omfattande. Om vi genom en bra nationell upphandlingslagstiftning kan ligga i framkant gör det att svenska företag har bättre förutsättningar att tävla om offentliga kontrakt i hela EU, säger kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell.

För att bidra till att skapa goda förutsättningar för ett effektivt resursutnyttjande och förmånliga inköpsvillkor för det allmänna föreslår regeringen vidare att ett nytt upphandlingsförfarande, konkurrenspräglad dialog, ska få användas vid offentlig upphandling och att bestämmelser om elektronisk auktion förs in i upphandlingslagarna. Regeringen föreslår även en bestämmelse om att miljöhänsyn och sociala hänsyn bör beaktas vid upphandling.

Ändringar föreslås i LOU (2007:1091lagen om offentlig upphandling) och LUF (2007:1092 lagen omupphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster).

För att hindra att en upphandlande myndighet eller enhet skyndar sig att ingå avtal för att hindra överprövning av en upphandling föreslås att myndigheten eller enheten måste vänta med att ingå avtal i tio eller 15 dagar från det att beslutet om att tilldela en leverantör ett kontrakt har meddelats. För att upphandlande myndigheter och enheter inte ska underlåta att annonsera upphandlingar när lagstiftningen ställer krav på det föreslås att domstol ska kunna ogiltigförklara ett avtal som ingåtts genom sådan otillåten direktupphandling.

Vidare föreslås att domstol, på talan av Konkurrensverket, ska kunna påföra en upphandlande myndighet eller enhet marknadsskadeavgift bl.a. vid otillåten direktupphandling. Marknadsskadeavgiften ska uppgå till lägst 10 000 kr och högst 10 000 000 kr, dock högst tio procent av kontraktsvärdet. Dessa förändringar görs också med anledning av det nya rättsmedelsdirektivet som antogs i december 2007.

Förfarandet konkurrenspräglad dialog underlättar vid upphandling av särskilt komplicerade kontrakt och ska syfta till att identifiera och definiera hur myndighetens behov bäst kan tillgodoses.

Elektronisk auktion innebär att leverantörer i den avslutande delen av upphandlingen bjuds in att lämna nya priser eller värden. Detta kan bidra till effektivitetsförbättringar och därmed till kostnadsminskningar samt kan dessutom leda till lägre priser på det som upphandlas.

För att skapa incitament för  upphandlande myndigheter och enheter att integrera miljöhänsyn och sociala hänsyn i sina upphandlingar förs i upphandlingslagarna in en bestämmelse om att miljöhänsyn och sociala hänsyn bör beaktas vid upphandling.

I syfte att underlätta för företag att delta i upphandlingar föreslås förenklad bevishantering och möjlighet för leverantör att åberopa annan leverantörs kapacitet vid upphandlingar under tröskelvärdena. Vidare föreslås att direktupphandlingsgränsen ska bestämmas till 15 procent av ett tröskelvärde, ca 287 000 kr i LOU och ca 577 000 kr i LUF.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2010.


Kontakt:
Mia Widell
Pressekreterare hos Mats Odell
08-405 17 21
070-353 49 66

Anneli Berglund-Creutz
Rättssakkunnig
08-405 54 23

Maria Ringvall
Rättssakkunnig
08-405 16 37