Finansdepartementet

Förslag om nya villkor för allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och nya hyressättningsregler

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2010 16:16 CET

I en lagrådsremiss som regeringen beslutade om idag föreslås nya villkor för allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och nya regler för hyressättningen.  Allbolagen föreslås ersättas med en ny lag för kommunala bostadsaktiebolag som förtydligar att bostadsbolagen ska vara ett instrument för kommunerna att uppfylla sitt bostadsförsörjningsansvar och att bolagen ska agera enligt affärsmässiga principer. Allmännyttans hyresnormerande roll föreslås avskaffas och ersättas med en princip om att kollektivt förhandlade hyror ska vara normerande.


Förslagen i lagrådsremissen följer den överenskommelse som nåtts mellan bostadsmarknadens parter och regeringen. Proposition beräknas överlämnas till Riksdagen i mars 2010.

Enligt förslagen i lagrådsremissen ska ett kommunalt bostadsaktiebolag verka enligt affärsmässiga principer i allmännyttigt syfte för att främja bostadsförsörjningen i den eller de kommuner som är ägare till bolaget och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget.

I lagrådsremissen görs bedömningen att om en kommun väljer att inte i egen regi utföra en åtgärd enligt bostadsförsörjningslagen, ska uppdraget att utföra åtgärden lämnas med iakttagande av bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling.

Den nuvarande utdelningsbegränsningen för allmännyttiga bostadsföretag föreslås ersättas med en begränsning av värdeöverföringar från kommunala bostadsaktiebolag som tillåter viss ersättning på tillskjutet kapital. Från huvudregeln görs vissa avsteg, bl.a.  för överskott från fastighetsförsäljningar som uppkommit under föregående räkenskapsår och för uttag som används för  åtgärder inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar som främjar integration och social sammanhållning samt för att tillgodose bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar.

De allmännyttiga kommunala bostadsföretagens hyresnormerande roll föreslås ersättas med en normerande roll för kollektivt förhandlade hyror. Frågan om vilken betydelse det geografiska läget och andra bruksvärdesfaktorer bör ha vid fastställande av skälig hyra regleras inte i lag utan bör hanteras av hyresmarknadens parter. Det föreslås även införas en skyddsregel mot att kraftiga hyreshöjningar får ett för snabbt genomslag.


Kontakt:
Mia Widell
Pressekreterare hos Mats Odell
08-405 17 21
070-353 49 66

Stefan Svensson
Ämnesråd
08-405 16 74

Angående hyressättningen:
Ulrika Tyrén
Rättssakkunnig
08-405 38 83