Socialdepartementet

Förslag om ökad frihet för vårdgivarna att organisera sjukhusens läkemedelsförsörjning

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2007 15:24 CEST

Apoteksmarknadsutredningen, med Lars Reje som utredare, överlämnar i dag sitt delbetänkande Sjukhusens läkemedelsförsörjning, SOU 2007:53, till socialminister Göran Hägglund.

Vårdgivarna i Sverige varierar i storlek och komplexitet och har olika behov av lösningar för sin läkemedelsförsörjning och tillhörande tjänster. I vårdgivarnas ansvar för att hälso- och sjukvården ska uppfylla kraven på en god vård ingår att ha en väl fungerande läkemedelsförsörjning till sjukhusen. Både offentliga och privata vårdgivare bör enligt utredningens mening, med beaktande av lagen om offentlig upphandling, ges en ökad frihet att organisera läkemedelsförsörjningen inom eller till sjukhusen. En sådan frihet ska innebära att vårdgivarna dels själva kan ombesörja läkemedelsförsörjningen, dels kan anlita Apoteket AB, vilket är möjligt redan i dag, dels anlita andra att helt eller delvis utföra sådana tjänster. För att underlätta för vårdgivarna att utnyttja den föreslagna friheten bör kraven på att det ska finnas sjukhusapotek eller avdelningsförråd i Kungl. Maj:ts kungörelse (1970:738) om läkemedelsförsörjningen vid sjukvårdsinrättningarna upphävas.

Utredningen föreslår att vårdgivare ska anmäla till Läkemedelsverket vem eller vilka som bedriver verksamhet avsedd att tillgodose sjukhusens läkemedelsförsörjning, när en verksamhet förändras eller flyttas eller läggs ned. Underlåtenhet att göra anmälan ska vara förenat med straffansvar.

Enligt utredningens förslag ska varje vårdgivare till sitt förfogande ha en chefsfarmacevt med tillräcklig erfarenhet och tillräckligt inflytande. Chefsfarmacevten, som ska vara legitimerad apotekare eller receptarie, ska fortlöpande ansvara för att läkemedelsförsörjningen inom eller till sjukhusen sker på ett säkert och effektivt sätt med bibehållande av läkemedlens kvalitet och en hög patientsäkerhet. Om det uppstår eller riskerar att uppstå allvarliga brister, incidenter eller avvikelser i samband med läkemedelsförsörjningen ska chefsfarmacevten snarast anmäla detta till Socialstyrelsen och Läkemedelsverket. Utredningen bedömer att de myndigheter som i dag svarar för tillsyn och kontroll och gränsdragningen mellan myndigheternas ansvarsområden är tillfyllest.

Apoteket AB:s skyldighet att tillhandahålla information, uppgifter och statistik till bl.a. sjukvårdshuvudmännen bör bestå till dess att det är beslutat hur detta ska organiseras vid en omreglering av apoteksmarknaden i dess helhet. Under en övergångsperiod ska den som levererar läkemedel till sjukhusen lämna uppgifter till Apoteket AB om vilka volymer av läkemedel och vilka produkter som levereras samt kostnaden för dessa.

Betänkandet innehåller även förslag gällande extempore- och licensläkemedel.

Utredningens förslag öppnar möjligheter till dynamisk konkurrens i fråga om sjukhusens läkemedelsförsörjning. Den sammantagna samhällsekonomiska effekten kan medföra positiva effekter för läkemedelsanvändningen och lägre kostnader för tjänster genom ökad konkurrens.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2008.


Kontakt:
Ulrika Ohlsson
Huvudsekreterare
040-661 67 28
070-245 53 32
-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
SOU 2007:53 Sjukhusens läkemedelsförsörjning (http://www.regeringen.se/sb/d/8448/a/86612)