Miljödepartementet

Förslag om utvidgning av miljöansvaret i miljöbalken

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2006 16:42 CEST

I dag överlämnade Miljöansvarsutredningen delbetänkandet Ett utvidgat miljöansvar (SOU 2006:39) till miljöminister Lena Sommestad.

Utredningsuppdraget gavs i november 2004 i syfte att bland annat anpassa miljöbalkens bestämmelser om ansvar för miljöskador, till de nya krav som kommer att gälla i anledning av EG: s miljöansvarsdirektiv. Uppdraget omfattade även en översyn av miljöbalkens regler om skyldighet för verksamhetsutövare att ställa säkerhet för kostnaderna för att återställa miljön efter en avslutad miljöfarlig verksamhet.

Genomförandet av miljöansvarsdirektivet skall enligt förslaget träda i kraft den 30 april 2007 och innebär främst ett utvidgat ansvar för den som driver eller kontrollerar en verksamhet som orsakar skada på miljön att på olika sätt avhjälpa denna skada. Genom förslaget flyttar miljöintressena fram sina positioner. Naturen får ett eget, självständigt skyddsvärde.

Den ansvarige verksamhetsutövaren blir skyldig att i viss föreskriven ordning vidta och bekosta alla åtgärder som behövs för att förebygga och avhjälpa allvarliga miljöskador och överhängande hot om sådana skador. Länsstyrelsen skall bestämma på vilket sätt och med vilka åtgärder en allvarlig miljöskada skall avhjälpas. Målet är att miljön skall återställas till tillståndet vid tiden för skadan. Om detta inte kan ske på den skadade platsen, kan krav på kompensation för förlorade eller skadade miljövärden aktualiseras någon annanstans.

Möjligheterna att ställa säkerhet enligt miljöbalken underlättas på flera sätt. Exempelvis skall alla gängse former av säkerheter på den finansiella marknaden kunna godtas som säkerheter till det värde som de bedöms ha i det enskilda fallet. Vidare föreslås att en säkerhet i större utsträckning än vad som gäller i dag skall kunna anpassas till det aktuella behovet av den.


Kontakt:
Särskild utredare
Jörgen Qviström
Tel:08-405 38 17

Sekreterare
Susanne Allgårdh Calderón
Tel:08-405 10 86
-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
SOU 2006:39 Ett utvidgat miljöansvar (http://www.regeringen.se/sb/d/6284/a/62415)