Justitiedepartementet

Förslag på ny sekretesslag

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2003 15:09 CET

Offentlighets- och sekretesskommittén har i dag lämnat sitt huvudbetänkande Ny sekretesslag (SOU 2003:99) till justitieminister Thomas Bodström.

I betänkandet föreslår kommittén en ny sekretesslag. Syftet med förslaget är att bibehålla balansen mellan offentlighet och sekretess. Det innebär bland annat att de detaljerade reglerna om sekretess med olika skaderekvisit finns kvar, eftersom mer generella bestämmelser skulle leda till mer sekretess. Förslaget innebär att lagen blir mer användarvänlig. Den nya sekretesslagen har fler och kortare kapitel, underrubriker, hänvisningar och kortare paragrafer än den nuvarande. Förslaget till ny sekretesslag innehåller också, för att bli tydligare, definitioner av grundläggande begrepp och bestämmelser av grundläggande betydelse för sekretesslagens struktur.

Förslaget till ny sekretesslag innehåller några nya bestämmelser som
påverkar förhållandet mellan offentlighet och sekretess:· Det införs en
möjlighet till intresseavvägning när en enskild begär att få ut en uppgift som omfattas av sekretess. Uppgiften får lämnas ut om myndigheten finner det uppenbart att allmänintresset av insyn har
företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda.· Sekretess
ska gälla inom hela den offentliga förvaltningen för en uppgift om enskild som rör hälsa eller sexualliv när det är uppenbart att den enskilde eller någon närstående lider betydande men om uppgiften röjs. Förslaget tar sikte på verksamheter där det i dag saknas sekretesskydd
för känsliga uppgifter.· Sekretess ska gälla inom hela den offentliga
förvaltningen för uppgift om enskilds adress eller hemtelefonnummer eller annan liknande uppgift, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon närstående kan komma att utsättas för hot, våld eller annat allvarligt men om uppgiften röjs. Även detta förslag tar i första hand sikte på verksamheter där uppgifterna i dag saknar sekretesskydd.

Förslaget innebär att det som huvudregel fortfarande ska gälla sekretess mellan myndigheter och ibland inom myndigheterna. I förslaget till ny sekretesslag finns vissa förändringar som rör sekretess mellan
myndigheter och myndigheterna möjligheter att samverka:· Inom nämnderna
i kommuner och landsting ska sekretess gälla i förhållandet mellan verksamheter som är av olika slag i stället för mellan självständiga verksamhetsgrenar. Mellan nämnderna inom en kommun eller ett landsting ska det inte finnas någon sekretessgräns om verksamheten är av samma slag. När det gäller hälso- och sjukvården, socialtjänsten och skolan
skall sekretessgränserna framgå direkt av sekretesslagen.· Det införs
en bestämmelse om inre sekretess. Reglering ska göra tydligt att arbetskamrater inte i onödan skall utbyta känsliga uppgifter. Allt utbyte av känsliga uppgifter som har sin grund i skvaller, personlig nyfikenhet eller andra ovidkommande syften blir
olagligt.· Möjligheterna för hälso- och sjukvården och socialtjänsten
att lämna uppgifter om en enskild som behövs för att han eller hon ska få nödvändig vård, omsorg, behandling eller annat stöd till en annan myndighet inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten eller till
enskilda verksamheter på området utvidgas.· Personalen inom hälso- och
sjukvården eller socialtjänsten ska få möjlighet att lämna uppgifter till polis- eller åklagarmyndighet eller annan myndighet som har att ingripa mot brott, inte bara när det gäller misstankar om brott för vilka inte är föreskrivit lindrigare straff än fängelse i två år, utan
även beträffande misstankar om försök till sådana brott.· En misstanke
om könsstympning av underårig ska kunna anmälas av personal inom hälso- och sjukvården eller socialtjänsten till polis- och åklagarmyndighet
utan att sekretess hindrar det.· En uppgift om en enskild som inte
fyllt 18 år ska i vissa fall kunna lämnas från socialtjänsten till polisen utan att sekretess hindrar det. Det gäller under vissa förutsättningar om det finns en påtaglig risk för att den unge ska begå brott och uppgiften kan antas bidra till att förhindra detta. Det gäller också om uppgiften behövs för ett omedelbart polisärt ingripande när någon som kan antas vara under 18 år anträffas av personal inom
socialtjänsten under vissa förhållanden.· En misstanke om överlåtelse
av narkotika enligt narkotikastrafflagen (1968:64) till den som inte har fyllt 18 år ska kunna lämnas till åklagare eller polis utan att sekretessen inom socialtjänsten hindrar det. Detsamma ska gälla vid misstanke om olovlig försäljning och anskaffning av alkoholdrycker enligt alkohollagen (1994:1738) till den som inte har fyllt 18 år, när det inte är fråga om ringa fall.

Betänkandet innehåller också vissa överväganden om meddelarfrihetens omfattning.

Per Kjellsson
Ordförande
021-17 02 00

Monica Felding
Sekreterare
040-35 58 72

Ulrika Geijer
Sekreterare
040-35 58 88