Socialdepartementet

Förslag på tidigare och ökad kvalité i bemötande av barn och unga

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2005 11:47 CEST

Sociala barn- och ungdomsvårdskommittén överlämnade i dag sitt betänkande Källan till en chans - Nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården, till statsrådet Morgan Johansson.

Kommittén har haft uppdraget att ta fram underlag för en nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården och har valt att föreslå följande tre mål för en handlingsplan och presenterar förslag för att de skall kunna uppnås.

- De barn som kommer i kontakt med den sociala barn och ungdomsvården är kanske samhällets mest utsatta barnen. Därför måste fokus ligga på det förebyggande arbetet och att ge tidigt stöd till barn i deras vardag, säger kommitténs ordförande Annika Nilsson.

- Att de flickor och pojkar som behöver samhällets insatser ska säkras kvalitet i bemötandet från det att en utredning börjar till dess vården upphör och att utbildning, kompetensutveckling och forskning skall skapa förutsättningar för en bättre social barn- och ungdomsvård är centrala delar av våra förslag, säger hon.

Förslagen i korthet
MÅL 1
Barn, unga och deras familjer skall erbjudas tidigt stöd i sådan omfattning och av sådan kvalitet att deras behov av senare insatser förebyggs samtidigt som deras förutsättningar att utveckla sina egna resurser ökar.

Förebyggande arbete som riktar sig till stora grupper bedrivs till största delen av andra än den sociala barn- och ungdomsvården. Ansvaret för att barn som behöver tidigt stöd också får tillgång till det måste vila på många olika verksamheter gemensamt även om socialtjänsten med den sociala barn- och ungdomsvården har det yttersta ansvaret. För att barn, unga och föräldrar skall få det stöd de behöver är personalen i socialtjänsten beroende av samverkan med bland andra barnhälsovård och skolverksamheter samt ett förtroendefullt samarbete med barnens föräldrar. Kommittén lägger tre förslag som syftar till att öka tillgången till och kvaliteten på tidigt stöd till barn, unga och deras föräldrar.

MÅL 2
Barn och unga som kan behöva insatser från socialnämnden skall garanteras en kompetent utredning samt en sammanhållen, kontinuerlig och säker vård av god kvalitet som följs upp.

För att barn och unga som behöver det skall garanteras utredning och insatser av tillräckligt hög kvalitet lägger kommittén förslag som berör utredning och uppföljning, öppenvårdsverksamhet, familjehem, hem för vård eller boende och samverkan mellan kommuner och landsting kring verksamhet som riktar sig till pojkar och flickor som samtidigt behöver kvalificerade sociala och psykiatriska insatser.

MÅL 3
Den sociala barn- och ungdomsvården skall i allt högre utsträckning och så långt som möjligt vila på kunskap och beprövad erfarenhet.

Kommittén föreslår utökat stöd till forskning och kunskapsutveckling inom området. Vidare föreslås att socialstyrelsen utfärdar föreskrifter när det gäller vilka krav på kompetens som skall gälla för personal inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Flickors och pojkars erfarenheter
Kommittén har i sitt arbete haft ambitionen att låta pojkars och flickors egna erfarenheter av att bli föremål för vård och behandling bidra till underlaget i betänkandet. Genom samarbete med Rädda Barnen, BRIS och Statens institutionsstyrelse har ett material sammanställts där pojkar och flickor genom hela betänkandet i dikt och prosa delar med sig av sina tankar och känslor.

Kontakt:
Birgitta Hagström
Sekreterare
0733-22 51 86

Maria Krönmark
Sekreterare
036-15 65 93