Utrikesdepartementet

Förslag till åtgärder för att klarlägga asylsökandes identitet

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2003 17:31 CET

Regeringen har idag den 5 december överlämnat remissen "Åtgärder för
att klargöra asylsökandes identitet m.m." till Lagrådet.

Bakgrunden till regeringens förslag är den dramatiskt ökade
dokumentlösheten bland asylsökande. 1996 saknade 34 procent pass eller
andra id-handlingar, och 2002 hade den siffran stigit till 88
procent.

I lagrådsremissen föreslår regeringen att transportörers ansvar att
kontrollera att utlänningar har pass och andra tillståndshandlingar som
krävs för att resa in i landet blir lagfäst. Transportören ska också
enligt lag bli skyldig att kontrollera att utlänningar har medel för
sin hemresa. Enligt förslaget ska transportörer som inte uppfyller sin
skyldighet att kontrollera betala en avgift på högst 46 000 kronor.

Dessutom föreslår regeringen att dag- och bostadsersättningen ska kunna
minskas för en utlänning som fyllt 18 år om han eller hon försvårar
utredningen om uppehållstillstånd genom att inte medverka till att
klarlägga sin identitet.

Regeringen föreslår slutligen att det införs bestämmelser i
utlänningslagen som innebär att det ska stå angivet i ett avvisnings-
eller utvisningsbeslut till vilket land en utlänning ska skickas.

Läs mer på www.ud.se.

John Zanchi
Pressekreterare
08-405 55 50
070-260 26 64

Maria Braun
Rättssakkunnig
08-405 24 01

Andreas Norman
Redaktör
08-405 57 18
070-246 53 39