Finansdepartementet

Förslag till bidragsbrottslag

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2006 10:29 CEST

I dag överlämnar särskilde utredaren Nils Rekke betänkandet Bidragsbrott (SOU 2006:48) till finansminister Pär Nuder.

Bidragsbrottutredningen har haft i uppdrag att utreda behovet av en mer modern och ändamålsenlig straffrättslig reglering vid brott mot trygghetssystemen. Utredningen föreslår en ny straffrättslig reglering som omfattar alla ekonomiska förmåner inom de centrala delarna av de offentliga trygghetssystemen. Straffbestämmelserna föreslås bilda en särskild lag - Bidragsbrottslagen.

Regeringen beslutade om utredningsuppdraget i maj 2005 som en del i ett större åtgärdspaket mot missbruk av trygghetssystemen. (Mer information om åtgärdspaketet finns på http:www.regeringen.se/sb/d/6105.) I Bidragsbrottsutredningens uppdrag har ingått att överväga om det vid sidan av brottsbalkens bestämmelser om bedrägeri bör införas särskilda straffbestämmelser när det gäller de offentliga trygghetssystemen. En central fråga har varit om inte bara uppsåtliga utan även grovt oaktsamma handlingar skall vara straffbara. Vid sidan av frågorna om en modern och ändamålsenlig straffrättslig reglering har uppdraget också bestått i att överväga om det bör finnas en obligatorisk skyldighet för myndigheterna att göra polisanmälan om man misstänker brott mot de offentliga bidragssystemen.

Utredningen föreslår en ny straffrättslig reglering som omfattar alla de offentliga bidrag, ersättningar och lån för personligt ändamål som beslutas av Försäkringskassan, Premiepensionsmyndigheten, Centrala studiestödsnämnden, Migrationsverket, länsarbetsnämnderna, kommunerna och arbetslöshetskassorna. Straffbestämmelserna tas in i en särskild lag som benämns bidragsbrottslagen.

Uppsåtligt brott enligt den nya lagen förekommer i tre svårhetsgrader.

Huvudbrottet benämns bidragsbrott. Den som lämnar en felaktig uppgift till en myndighet eller underlåter att anmäla ändrade förhållanden och därigenom ger upphov till fara för en felaktig utbetalning skall kunna dömas för bidragsbrott.

Vidare finns ett ringa brott samt ett grovt brott som betecknas grovt bidragsbrott. Bestämmelsen för ringa brott är i första hand avsedd för fall där det utbetalade beloppet är litet. Straffansvar för grovt bidragsbrott kan aktualiseras om utbetalningen rör ett betydande belopp. Straffskalorna motsvarar i huvudsak de som gäller för bedrägeri.

Dessutom föreslås en utvidgad kriminalisering av grovt oaktsamma beteenden genom införandet av en särskild straffbestämmelse. Brottet kallas vårdslöst bidragsbrott och bestraffas med böter eller fängelse i högst ett år.

Utredningen har inte funnit annat än att myndigheterna har en utarbetad och bra praxis när det gäller i vilka fall en polisanmälan skall göras. Utredningen anser därför att någon obligatorisk anmälningsskyldighet inte behöver införas.


Webbutsändning:
Se presskonferensen i direktsändning med start fredagen den 28 april klockan 10.00.
http://www.regeringen.se/sb/d/6552/a/62865

Kontakt:
Nils Rekke
Utredare
08-453 66 00
070-542 59 68

Karl-Åke Persson
Utredningssekreterare
08-405 40 09
070-73 66 175

-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
SOU 2006:48 Bidragsbrott (http://www.regeringen.se/sb/d/6191/a/62951)