Finansdepartementet

Förslag till effektivare regler mot insiderhandel

Pressmeddelande   •   Jul 07, 2004 10:37 CEST

Marknadsmissbruksutredningen överlämnade på onsdagen betänkandet Marknadsmissbruk (2004:69) till regeringen. Marknadsmissbruk är en sammanfattande benämning på insiderhandel, obehörigt röjande av insiderinformation och otillbörlig marknadspåverkan. Förslagen i betänkandet innebär att det straffbara området utvidgas samt att möjligheterna att upptäcka och beivra marknadsmissbruk förbättras.

Utredningen föreslår att förbuden mot insiderhandel och röjande av insiderinformation ska gälla för alla som har tillgång till insiderinformation, oavsett hur och i vilken egenskap personen har fått tillgång till informationen. Det straffbara området utvidgas också genom att redan försök till insiderhandel blir straffbart, liksom oaktsamt röjande av insiderinformation. Det nya brottet otillbörlig marknadspåverkan täcker flera fall än det nuvarande otillbörlig kurspåverkan genom att brottet inte behöver begås i själva handeln utan också kan begås t.ex. genom spridande av falska rykten. En annan viktig skillnad är att det nya brottet inte kräver att gärningsmannen har haft s.k. direkt uppsåt, dvs. handlat i avsikt att otillbörligt påverka kursen. Det kravet har ofta gett upphov till bevissvårigheter för och åklagarna.

Möjligheterna att upptäcka och beivra marknadsmissbruk ska ökas bl.a. på följande sätt.

Alla börsbolag ska fortlöpande föra förteckningar över alla personer som arbetar för dem och som har tillgång till insiderinformation. Förteckningarna ska uppdateras så snart förhållandena ändras, och de ska på Finansinspektionens begäran lämnas in till inspektionen. När en person som arbetar för ett bolag har handlat med bolagets aktier ska det alltså framgå av förteckningen om personen vid den tidpunkten hade tillgång till insiderinformation.

Det införs också en skyldighet för bl.a. banker, värdepappersbolag och börser att rapportera misstänkta fall av marknadsmissbruk till Finansinspektionen. Inspektionen ska överlämna sådana rapporter till Ekobrottsmyndigheten.

Vidare måste företag som ger ut analyser och investeringsförslag som är riktade till allmänheten och som gäller finansiella instrument se till att presentationen är saklig och rättvisande och att företaget redovisar alla eventuella intressen eller intressekonflikter som företaget kan ha med avseenden på de finansiella instrument som behandlas. Syftet med dessa regler är bl.a. att hindra att denna typ av information till allmänheten används för otillbörlig marknadspåverkan.

Utredningen har också gjort en översyn av lagen om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument. Utredningen föreslår att det nuvarande förbudet mot s.k. korttidshandel för personer med insynsställning i börsbolag tas bort. I stället införs ett generellt förbud för samma personkrets att över huvud taget handla med bolagets aktier under en månad före varje delårsrapport (inklusive bokslutskommunikén för helåret).

Enligt det EG-direktiv som ligger till grund för de flesta av utredningens förslag (direktiv 2003/6/EG) ska varje medlemsstat utse en behörig myndighet som ansvarar för att de regler som införs med stöd av direktivet också tillämpas. Den behöriga myndigheten i Sverige bör enligt förslaget vara Finansinspektionen.

Däremot föreslår utredningen att Ekobrottsmyndigheten redan från början ska ha ansvar för att utreda misstankar om insiderbrott och otillbörlig marknadspåverkan. Sådana utredningar påbörjas nu oftast hos Finansinspektionen och överlämnas till Ekobrottsmyndigheten först när inspektionen konstaterar att det finns anledning att anta att ett brott har begåtts. Utredningen konstaterar dock att det krävs ett nära samarbete mellan marknadsplatserna, Finansinspektionen och Ekobrottsmyndigheten för att kampen mot marknadsmissbruk ska bli framgångsrik.

Kontakt
Hans Jacobson
Utredare
0704-85 74 89