Banverket

Förslag till framtidsplan plan för järnvägssatsningar presenteras

Pressmeddelande   •   Aug 04, 2003 10:31 CEST

Banverkets förslag till järnvägssatsningar 2004 – 2015 lämnades på måndagen till regeringen.
– På längre sikt ger planen möjlighet till fler och punktligare tåg, men de närmaste åren är utrymmet för satsningar mycket begränsat, säger avdelningschef Hans Öhman på Banverket.

Från många håll har krav rests på att förbättra och bygga ut järnvägsnätet för att klara fler och snabbare tåg samt för att betjäna fler orter än idag. Svenska folket åker tåg mer än någonsin tidigare. Samtidigt ökar näringslivets krav på effektiva och miljöanpassade godstransporter.

– Järnvägen kan spela en nyckelroll i övergången till ett uthålligt transportsystem och det är utgångspunkten för vårt förslag till framtidsplan, säger Hans Öhman, chef för den avdelning inom Banverket som har arbetat fram planen.

Beslutade projekt
Banverket föreslår i framtidsplanen hur totalt 101,5 miljarder kronor ska investeras i järnvägsystemet under 2004 – 2015. En stor del av den summan är dock låst i projekt som redan är beslutade och i vissa fall påbörjade sedan flera år. Under våren har Banverket dessutom fått tilläggsdirektiv som innebär att anslagen för 2005 och 2006 kan komma att minskas med cirka 5,5 miljarder kronor jämfört med tidigare direktiv.

För att parera neddragningen föreslår Banverket i anslutning till planen att man tillfälligt ska få låna i Riksgälden för att finansiera två projekt, Citytunneln och Ådalsbanan, som staten i avtal har förbundit sig att genomföra. Pengarna ska betalas tillbaka senare under planperioden.

Långsiktiga satsningar
Arbetet med framtidsplanen har inneburit mycket hårda prioriteringar. De ursprungliga önskemålen från näringsliv och kommuner landade efter en första gallring hos Banverkets regioner på nästan tre gånger så mycket som Banverket totalt hade fått i uppgift att planera för. Många angelägna projekt har därför inte kunnat inrymmas under planperioden.

– Järnvägssatsningar är långsiktiga. Viktiga projekt som det inte finns pengar till i den här planen kan förhoppningsvis genomföras i en framtid efter 2015, säger Hans Öhman.