Landsbygdsdepartementet

Förslag till ny produktsäkerhetslag

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2003 14:44 CEST

2002 års produktsäkerhetsutredning har i dag överlämnat sitt betänkande, Säkra produkter (SOU 2003:82), till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist.

Utredningens uppdrag har varit att föreslå den lagstiftning som behövs för att genomföra ett EG-direktiv på området (Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG om allmän produktsäkerhet). Utredningen föreslår att direktivet genomförs genom en helt ny produktsäkerhetslag. Lagen skall tillämpas på sådana varor och tjänster som är avsedda för eller kan komma att användas av konsumenter.

Förslaget innebär flera nyheter i förhållande till vad som nu gäller.
Nyheterna är i huvudsak följande:
– Näringsidkare blir uttryckligen förbjudna att tillhandahålla farliga varor och tjänster.
– Näringsidkare får själva ansvaret för att de varor och tjänster som de tillhandahåller är säkra och skall på eget initiativ vidta de åtgärder som behövs för att inte varorna eller tjänsterna orsakar skada på person.
– Näringsidkarna blir skyldiga att omedelbart underrätta
tillsynsmyndigheten när de får veta att en vara eller tjänst som de har tillhandahållit är farlig.
– Tillsynsmyndigheterna blir skyldiga att bedriva en effektiv tillsyn. I de flesta fall är det Konsumentverket
som blir tillsynsmyndighet.
– Tillsynsmyndigheten skall själv genom vitesförelägganden eller vitesförbud få besluta om de åtgärder som behövs för att lagen skall efterlevas. I dag är det Marknadsdomstolen som fattar ett sådana beslut på talan av Konsumentombudsmannen.
– Tillsynsmyndighetens beslut skall kunna överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. I dag kan Marknadsdomstolens beslut inte överklagas.
– En näringsidkare som uppsåtligen eller av oaktsamhet har
åsidosatt sina skyldigheter enligt lagen skall kunna åläggas att betala en sanktionsavgift om lägst fem tusen och högst fem miljoner kronor.
– Ansökan om sanktionsavgift skall göras av tillsynsmyndigheten hos allmän förvaltningsdomstol.

Den föreslagna lagen skall också komplettera och fylla ut annan speciallagstiftning på produktsäkerhetsområdet när det gäller konsumentprodukter. Utredningen föreslår att den nya lagen träder i kraft den 1 juli 2004.

Särskild utredare Lotty Nordling
Ordf. och chef för Allmänna reklamationsnämnden
08–783 17 34

Utredningssekreterare Kenneth Truedsson
Hovrättsassessor
031 – 701 53 66