Landstinget Gävleborg

Förslag till ny taxa i Folktandvården

Pressmeddelande   •   Maj 05, 2004 12:28 CEST

Folktandvården Gävleborgs förslag till förändringar i taxan handlar om att höja folktandvårdens priser med 4,5 %, att införa tre latituder (nivå) för de åtgärder som berör 65+ stödet, att införa en avgift för förlorad tandställningsapparatur om den behöver ersättas samt att införa ett fast pris för tandskydd.

65+ stödet förändras
Bakgrunden till förändringarna till 65+ patienter är att Försäkringskassan i Lund som hanterar 65+ stödet, beslutat att endast godta den lägsta latituden om det finns två nivåer på en åtgärd. Folktandvården Gävleborg som i dagsläget endast har två, skulle på det sättet få en intäktsförlust. För att balansera detta införs alltså tre nivåer.

- Det kan också påpekas, säger Svante Lönnbark, tandvårdschef i Folktandvården Gävleborg, att när det gäller 65+ patienter är det Folktandvårdens prislista som gäller, även för de privata vårdgivarna i länet.

Aktivt strukturutvecklingsarbete
Ett omfattande strukturutvecklingsarbete för att skapa kostnadseffektiva enheter med bra verksamhet pågår för närvarande. Klinikerna blir när programmet är genomfört digitaliserade när det gäller journal, tidbok, och röntgen. Alla kliniker kan då erbjuda besökstider på kvällar och lördagar.

En väl utvecklad arbetsorganisation
Folktandvården Gävleborg har det snabbaste omhändertagandet när det gäller nya patienter enligt Socialstyrelsen.

Länet har färre tandläkare per invånare, men fler tandhygienister per invånare än ett genomsnitt av landets län enligt Socialstyrelsen. 62 % av länets vuxna befolkning och 97 % av barnen får behandling av Folktandvården.

2003 uppger 89 % av den vuxna befolkningen att de besökt tandläkare under de senaste 2 åren. 93 % uppger sig var nöjda eller mycket nöjda med det senaste besöket på Folktandvården.

- Ett omfattande kontinuerligt rekryteringsarbete sker både inom och utom landets gränser för att försörja länets mer svårrekryterade områden med tandläkare, säger Svante Lönnbark.

Prispåverkande faktorer
- Det finns många faktorer som påverkar priset, fortsätter Svante Lönnbark, där främst kan nämnas kompetensutveckling, rekrytering, investeringar i medicinsk teknik, prisökningar på tandtekniska tjänster och satsning på en god arbetsmiljö.

- Prishöjningarna stämmer väl överens med Landstingssektorns prisindex och det kostnadsökningstryck som föreligger, säger Lars Gustafsson, ekonomidirektör i Landstinget Gävleborg. Kostnadsutvecklingen kan anses som rimlig.

Vi kan inte halka efter…
- Kortsiktig konsekvenser om inte förändringarna kommer till stånd är givetvis lägre priser jämfört med omgivningen, säger Svante Lönnbark. Men vi kan inte bortse från de långsiktiga konsekvenserna som mindre tillgänglighet, personalbrist, lägre kvalitet, långa väntetider och i slutänden sämre tandhälsa. Dessutom är vi angelägna om att inte behöva försämra tillgängligheten ytterligare genom att behöva stänga kliniker, istället vill vi kunna upprätthålla en god service.