Landstinget i Värmland

Förslag till samordning minskar gränsen mellan kommuner och landsting

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2005 16:24 CEST

Mer vård nära hemmet, tydligare roll för sjukhuschefer och nya samordningsgrupper för länsverksamheter inom landstinget. Det var några punkter under tisdagens presskonferens med anledning av det pågående arbetet med att få landstingets ekonomi i balans. Presskonferensen under tisdagen leddes av landstingsdirektör Tore Olsson och biträdande landstingsdirektör Hans Karlsson.

Så mycket vård som möjligt ska bedrivas så nära hemmet som möjligt. Det är ett av målen med ett förslag om en delvis förändrad organisation för Landstinget i Värmland. Förslaget går ut på att utveckla närsjukvården i nära samverkan med Värmlands kommuner. Förslaget tas upp för beslut i landstingsstyrelsen den 15 november. Om landstingsstyrelsen antar detta principbeslut ska ett mer detaljerat förslag tas fram. Länsverksamheten allmänmedicin, som är den enhet inom landstinget som ansvarar för vårdcentralerna, blir enligt förslaget basen i sjukvården. Tanken är att allmänmedicin ska driva vården i nära samverkan och dialog med kommunerna. På så sätt minimeras risken för dubbelarbete och man undviker att vårdtagare i onödan slussas fram och tillbaka mellan kommun och landsting.

För att landstinget ska kunna ge bästa möjliga vård i samarbete med kommunerna, föreslås Värmland delas upp i olika sjukvårdsområden. Exakt hur dessa områden skulle se ut finns ännu inga förslag på.

Tydligare roller för sjukhuschefer
Idag gäller olika beskrivningar om vad det innebär att vara chef för de olika sjukhusen i Värmland. Enligt förslaget som presenteras till landstingsstyrelsen den 15 november, ska detta bli tydligare. Förslaget lämnar öppet för två alternativ, som båda bygger på att landstingets nuvarande organisation med länsövergripande verksamheter finns kvar:

Sjukhuschefen arbetar på uppdrag av länsverksamhetscheferna, vilket kan jämföras med hur det fungerar på Sjukhuset i Torsby idag. Sjukhuschefen får fullt ansvar för ekonomi och personal på sjukhuset.
I alternativ två är lämnas det mer öppet för vilket ansvar som ligger på sjukhuschefen. Ansvarsområden kommer att utformas i samarbete med länsverksamheternas lokala chefer.
Nya samarbetsformer för länsverksamheterna
Enligt förslaget ska landstingets olika specialiteter eller så kallade länsverksamheter, bli bättre på att samarbeta, där det redan finns en naturlig koppling. Därför föreslår man att olika verksamheter ska samordnas i så kallade profilgrupper. Till exempel skulle de länsverksamheter som håller på med olika former av operationer kunna samordnas i en sådan profilgrupp.

Fortsatt förbättrad ekonomi
Kostnaderna har fortsatt att minska för landstinget. Det visar bokslutsprognos nummer 6, vilken presenterades under presskonferensen. Prognosen pekar nu på att årsresultatet blir minus 39 miljoner för 2005. Det är 52 miljoner kronor bättre än budget. Främst beror detta på att kostnaderna inom lands-tinget har minskat.

Text: Kenny Stolpe, informatör