Justitiedepartementet

Förslag till skärpt lagstiftning mot könsdiskriminering

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2004 16:02 CEST

Diskrimineringskommittén överlämnar i dag, den 12 maj 2004, delbetänkandet Ett utvidgat skydd mot könsdiskriminering (SOU 2004:55) till statsrådet Mona Sahlin. Delbetänkandet innehåller kommitténs förslag till skärpt lagstiftning mot könsdiskriminering.

Delbetänkandet innehåller kommitténs förslag till hur tre EG-direktiv om könsdiskriminering - likabehandlingsdirektivet (76/207/EEG), direktivet om social trygghet (79/7/EEG) och direktivet om egen rörelse (86/613/EEG) - skall genomföras i svensk rätt. Kommittén föreslår att ändringar görs i jämställdhetslagen, lagen om likabehandling av studenter i högskolan och i 2003 års lag om förbud mot diskriminering.

Kommitténs förslag innebär att den svenska lagstiftningen mot könsdiskriminering utökas väsentligt. I jämställdhetslagen införs ett skydd även för den som utan att vara anställd söker eller fullgör yrkespraktik på en arbetsplats och för inhyrd eller inlånad arbetskraft (t.ex. personal från bemanningsföretag). Förbud mot diskriminering i form av trakasserier på grund av kön, sexuella trakasserier samt instruktioner att diskriminera införs. En uttrycklig bevisbörderegel införs.

I lagen om likabehandling av studenter i högskolan föreslås positiv särbehandling på grund av kön bli möjlig.

Skydd mot könsdiskriminering kommer genom kommitténs förslag inte bara att gälla i arbetslivet och i högskolan utan även, genom förslagen till ändringar i 2003 års lag, inom helt nya samhällsområden. Till dessa nya samhällsområden hör
- arbetsmarknadspolitisk verksamhet,
- start och bedrivande av näringsverksamhet,
- yrkesutövning,
- medlemskap, medverkan och medlemsförmåner i arbetstagar-, arbetsgivar-, och yrkesorganisationer,
- yrkesmässigt tillhandahållande av varor, tjänster och bostäder,
- socialförsäkringen och anslutande bidragssystem, samt
- arbetslöshetsförsäkringen.
Jämställdhetsombudsmannen (JämO) föreslås få tillsyn även över lagstiftningen på de nya samhällsområdena.
Enligt förslaget skall lagändringarna träda i kraft den 1 juli 2005.

Kontakt
Ordföranden
Göran Ewerlöf
hovrättslagman
08-700 34 70
Huvudsekreteraren
Gudrun Persson Härneskog
08-405 34 52 Sekreteraren
Dan Isaksson
08-405 39 48
070-7570510
Sekreteraren
Susanna Pålsson Helander
040-661 67 42