Västra Götalandsregionen

Förslag till vårdöverenskommelse 2009

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2008 15:15 CEST

Från Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2008-09-16 15:11

I förslaget till vårdöverenskommelse för 2009 får Sahlgrenska Universitetssjukhuset, SU, 87 miljoner kronor i huvudsak för att befolkningen ökar. Det innebär bland annat att ambulanssjukvården får 10 miljoner kronor.
För att SU ska vara i ekonomisk balans nästa år krävs fortsatta effektiviseringar, eftersom regionfullmäktige ställer krav på en procent effektivisering under 2009. Sjukhuset har också ett underskott i årets ekonomi som SU tar med sig in i 2009. Det tillkommer också ökade kostnader för hyror som måste klaras.

Vårdöverenskommelsen för 2009 omfattar 8,9 miljarder kronor och är en överenskommelse mellan hälso-och sjukvårdsnämnderna i Göteborgsregionen och SU om den sjukvård som sjukhuset skall bedriva nästa år. Före månadsskiftet september/oktober skall samtliga parter ha fattat beslut i respektive nämnd eller styrelse om vårdöverenskommelsen för nästa år. Därmed blir överenskommelsen för 2009 klar extra tidigt jämfört med tidigare år.

- Tack vare tidig uppstart och tydliga anvisningar från nämnder och styrelse har dialogen på tjänstemannasidan fungerat mycket väl och det är naturligtvis en stor fördel att politikerna redan nu har ett förslag till vårdöverenskommelse. Det gör det lättare för SUs verksamheter att planera sin verksamhet inför nästa år, säger sjukhusdirektör Jan Eriksson.

- Arbetet med vårdöverenskommelsen 2009 är en framgång. Flera viktiga frågor som SU lyft fram i dialogen med nämnderna har rönt stor förståelse, säger Kerstin Brunnström (s), ordförande i styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Fyra procent för löne- och prisökningar
I förslaget till vårdöverenskommelsen för nästa år framgår det att SU tar ansvar för vårdgarantin med få undantag och parterna kommer under året att ha en fortsatt dialog kring vårdgarantin. Det framgår också av förslaget att sjukhuset får finansiering motsvarande fyra procent för löne- och prisökningar. Från detta ska dras ett generellt effektiviseringskrav på en procent, vilket för SUs del motsvarar 88 miljoner kronor. Vidare innehåller dokumenten skrivningar om kvalitetsindikatorer och vilka prestationer som ska gälla för vården 2009. Utöver de 87 miljoner som SU får för bland annat befolkningsökningar får ortopedin och förlossningsvården ett tillskott.

- I vårdöverenskommelsen avsätts till exempel 20 miljoner kronor till ortopedin och förlossningsvården får 7 miljoner kronor, vilket vi bedömer svarar mot behoven, konstaterar Benny Strandberg (kd), styrelsens vice ordförande.

Det är en nyhet i årets överenskommelse att finansiering ges för bland annat ökad befolkning motsvarande 87 miljoner kronor. Det innebär bland annat att ambulanssjukvården får 10 miljoner kronor. Anslag till läkemedel, till hepatit C-sjukvården, mammografin och en kombinerad sluten- och öppenvårdsavdelning inom psykiatrin finns också med vid fördelningen av de 87 miljonerna. Cirka 52 miljoner av de 87 är ännu inte fördelade eftersom det fortfarande pågår en dialog om detta.

Under senare tid har ambulanssjukvården fått särskilt uppmärksamhet i media. Det finns ett behov av fler ambulanser i Göteborgsregionen och orsaken är att befolkningen i området ökar, men också på att antalet trauman blivit fler, vilket leder till fler ambulanstransporter. Trafiksituationen i Göteborg påverkar också behovet.

- I arbetet med vårdöverenskommelsen har därför behovet av fler ambulanser diskuterats ända sedan våren 2008, menar Kerstin Brunnström.

Effektivisering nödvändigt
Förslaget till vårdöverenskommelsen för nästa år ger bra förutsättningar och en bra grund, men det är viktigt att komma ihåg att SU också i fortsättningen har stora ekonomiska utmaningar som måste lösas för att säkra en ekonomi i balans nästa år. SU har enligt senaste prognosen ett ekonomiskt underskott 2008. Detta underskott måste åtgärdas senast 2009. Vidare innebär vårdöverenskommelsen att sjukhuset ska effektivisera verksamheten med en procent eller 88 miljoner kronor. Dessutom tillkommer till exempel driftskostnader för den nya vårdbyggnaden i storleksordningen 28 miljoner kronor.
- SU kommer att klara dessa utmaningar, men det kommer att kräva många anpassningar och ett hårt arbete i alla verksamheter för att nå målet, säger Jan Eriksson.

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset kommer att ta ställning till förslaget till vårdöverenskommelse 2009 vid ett extra sammanträde den 26 september.Kontaktperson: Lennart Hagwall, 0709-845576
Kerstin Brunnström, 0705-275745