Vägverket

Försök för bättre efterlevnad av hastighetsgränser

Pressmeddelande   •   Maj 14, 2004 10:26 CEST

Vägverket genomför under åren 2003-2007 försök med variabla hastighetsgränser på 17 platser runtom i Sverige. På två av försökssträckorna, E4 söder om Sundsvall och E4 vid västra infarten till Hudiksvall, påbörjas arbetet den 17 maj för att systemet med elektroniska variabla hastighetsskyltar ska kunna tas i drift under hösten 2004.

Kraven på snabb och säker framkomlighet har ökat vilket bland annat har lett till högre hastigheter på de svenska vägarna. Vägverket har fått tillstånd att prova s.k. variabla hastighetsgränser. Det innebär att hastighetsgränserna ska kunna anpassas efter rådande förhållanden. Förhoppningen är att trafikanterna därigenom i högre grad följer gällande hastighetsgränser, en fråga som är av stor vikt för trafiksäkerheten

Den ena av de två sträckor som i Region Mitt ingår i försöket är en 50-sträcka på E4 söder om Sundsvall. Den korta hastighetssänkningen upplevs av många som en onödig begränsning av framkomligheten och efterlevnaden är låg. 50-sträckan är under stora delar av dygnet problemfri, men vissa tider är det svårt för oskyddade trafikanter att komma över och för trafik att svänga ut på E4. På sträckan finns två trevägskäl, en gångpassage med mittrefug samt en busshållplats.

Under försöket höjs den normala hastigheten från 50 till 70 km/tim genom korsningen. Hastigheten sänks sedan med hjälp av variabla hastighetsskyltar till 40 km/tim när fotgängare ska korsa vägen. När trafik från Skönsmon eller industriområdet ska svänga ut på E4 samt när en buss står på busshållplatsen sänks hastigheten till 50 km/tim.

Den andra sträckan i Region Mitt som ingår i försöket är korsningen på E4 vid den västra infarten till Hudiksvall. Problem uppstår i korsningen när tung trafik svänger ut på E4. Nära 20 procent av trafikflödet i korsningen består av tung trafik, och vid utfart i södergående riktning måste båda körfälten korsas och fordonen kommer ut på E4 i ett relativt kraftigt motlut. Under försöket kommer hastigheten att med hjälp av variabla hastighetsskyltar sänkas från 110 km/tim till 80 km/tim under sommartid och från 90 km/h till 70 km/tim under vintertid när fordon från anslutande väg ska köra ut på E4 eller när ett fordon på E 4 ska svänga vänster in på anslutningsvägen.

De variabla hastighetsskyltarna på sträckorna i Sundsvall och Hudiksvall har samma juridiska innebörd som vanliga hastighetsskyltar i plåt. Entreprenörer i Sundsvall är Vägverket Produktion och Swarco Sverige AB. Entreprenörer i Hudiksvall är Swarco Sverige AB och NCC AB. Ytterligare information om försöket och försökssträckorna lämnas av:

Lars Ljungberg, regionalförsökssamordnare, tfn 070-321 62 86
Håkan Boström, projektledare, tfn 070-312 67 93
Information om försöket och aktuella försökssträckor finns även på http://www.vv.se/variabelhastighet

Bilder fria för publicering finns på: http://www.vv.se/aktuellt/pressrum/bildarkiv/variabla_hast.shtml