Utbildningsdepartementet

Försöksverksamhet med flexibel skolstart för barn

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2010 12:09 CEST

Barn ska ha möjlighet att börja grundskolans årskurs 1 vid höst- eller vårterminens början. Det är föräldrarna som efter samtal med personal i förskola eller förskoleklass ska avgöra när barnet ska börja. Som stöd inför föräldrars val ska Skolverket utarbeta ett stödmaterial. Det föreslår regeringens utredare Anders Franzén som i dag överlämnar betänkandet "I rättan tid? Om ålder och skolstart" (SOU 2010:67) till utbildningsminister Jan Björklund.

Betänkandet innehåller en genomgång av nyare svensk och internationell forskning om frågor som berör flexibel skolstart. Genomgången visar att det snarare är den verksamhet eleverna möter i skolan än tidpunkten för skolstarten, som är avgörande för deras fortsatta kunskapsutveckling. Forskningen ger inga entydiga belägg för att en tidig skolstart generellt skulle vara gynnsam för en elevs senare skolprestationer, indikationer finns på motsatsen. Inte heller finns det tydliga belägg för att den individualisering av undervisningen, i den form som vanligen förekommer i svenska skolor, skulle främja elevernas kunskapsutveckling eller sociala utveckling. Det svenska systemet medger redan ett stort mått av flexibilitet i samband med skolstarten och undervisningen ska, enligt läroplanen, anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Enligt utredarens mening är det därför tveksamt att rekommendera en annan tidpunkt för skolstarten än den nuvarande.

Utredarens förslag till försöksverksamhet innebär att barn ska ha möjlighet att börja grundskolans årskurs 1 vid höst- eller vårterminens början. Möjligheten ska finnas från höstterminen det år barnet fyller sex år till vårterminen det år det fyller åtta år. Föräldrarna ska avgöra när barnet ska börja efter samtal med personal som känner barnet i förskola eller förskoleklass. Barn som börjar en vårtermin ska, efter en individuell bedömning, hänföras till reguljär årskurs 2 eller 3 senast inför elevens femte termin.

Som stöd inför föräldrars val av tidpunkt för skolstarten föreslår utredaren, att Skolverket ska utarbeta ett stödmaterial. Detta ska belysa bl.a. de möjligheter till flexibilitet som redan finns i nuvarande system samt problematisera frågan om barns skolstart. Tanken på ett skolmognadsprov avvisas.

Förslaget till försöksverksamhet innebär bl.a. att:
• möjlighet till flexibel skolstart ska – under tre läsår fr.o.m. 2013/2014 – finnas vid ett antal skolor med totalt ca 2 500 elever i årskurs 1,
• kommuner som vill delta i försöksverksamheten ska ansöka om detta hos Skolverket,
• både kommunala och fristående grundskolor ska kunna omfattas,
• berörda lärare ska genomgå fortbildning med fokus på individanpassat arbetssätt,
• resultaten från uppföljningen och utvärderingen ska rapporteras successivt,
• data från försöksverksamheten och barnens fortsatta skolgång samlas in och görs tillgängliga för forskare, samt att
• kostnaderna för försöket och utvärdering uppgår till totalt ca 26 miljoner kronor under en nioårsperiod.

Utredaren föreslår också att Skolverket ska utarbeta allmänna råd om förskoleklassen, en skolform som kan erbjuda en mjuk övergång från förskola till ett mer systematiserat vuxenstyrt lärande. Vidare föreslås stödmaterial om hur flexibiliteten i nuvarande system kan användas mer samt om att utveckla samarbetet kring barnen mellan förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola.

Kontakt:
Anders Franzén
f.d. Departementsråd
Särskild utredare
070-875 16 94

Camilla Thinsz Fjellström
Undervisningsråd
Sekreterare
070-231 92 04