Första AP-fonden

Första AP-fonden, resultatet 2006: Ett bra år

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2007 09:48 CET

Första AP-fondens fondkapital ökade under 2006 med 19,8 mdkr till 207,1 mdkr
och årets resultat uppgick till 18,2 mdkr. Resultatet förklaras främst av en fortsatt
hög andel aktier, stigande börser och en framgångsrik aktiv förvaltning.

”Det är glädjande att vi även i år slagit vårt referensindex, sammantaget med 0,6
procent vilket motsvarar drygt 1 miljard kronor. Det betyder att vi sedan 2004
bidragit med cirka 3,5 miljarder kronor ytterligare till pensionssystemet genom en
skicklig kapitalförvaltning”, säger William af Sandeberg, VD för Första APfonden.

Resultatet för 2006 på 18,2 mdkr motsvarar en totalavkastning före kostnader på 9,8 procent.
Av dessa beror 0,6 procentenheter på att fonden i sin aktiva kapitalförvaltning lyckats överträffa
sitt eget referensindex (jämförelseindex).

Samtliga delar av förvaltningen har bidragit positivt till det goda aktiva resultatet . Fondens
interna ränteförvaltning, strategiska och taktiska allokering, förvaltningen av valuta samt aktier
har alla överträffat sina jämförelseindex. Detsamma gäller de portföljer som förvaltas av externa
förvaltare på uppdrag av fonden.

Vid årsskiftet uppgick fondkapitalet till 207,1 (187,3) mdkr, en ökning på 19,8 mdkr efter nettoinbetalningar
från pensionssystemet om 1,7 mdkr. Fondens exponering mot räntemarknaden (38
procent av den totala exponeringen) var lägre än referensportföljens medan exponeringen mot
aktiemarknaden (60 procent) var högre. Fondens valutaexponering uppgick till 16 procent.

”De senaste fyra årens mycket positiva resultat har bidragit till en förstärkning av pensionssystemet.
Efter sex års verksamhet kan vi konstatera att vår årliga avkastning nu är uppe på 5,1
procent efter kostnader vilket är i linje med det krav som ställs på oss buffertfonder för att pensionerna
ska vara långsiktigt stabila”, avslutar William af Sandeberg.

För mer information se fondens hemsida www.ap1.se där årsredovisningen 2006 finns att ladda
ner.

Kontakt:
VD William af Sandeberg
Tel: 08-566 20 201

Informationschef Nadine Viel Lamare
Tel: 08-566 20 270
Mobil:0709-681 270
e-mail: nadine.viel.lamare@ap1.se

Första AP-fonden är en av det reformerade pensionssystemets buffertfonder som ska bidra till att trygga framtidens
pensioner. Första AP-fondens verksamhetsidé är att, med en långsiktigt kapitalförvaltning och väl avvägda finansiella
risker, uppnå högsta möjliga avkastning på fondens tillgångar och därmed långsiktigt bidra till en hög och förutsägbar
ålderspension för nuvarande och framtida pensionärer. Vid utgången av 2006 förvaltade Första AP-fonden
tillgångar till ett värde av 207,1 miljarder kronor.