Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Första avhandlingen i Sverige inom redovisningsrätt presenterad

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2010 11:23 CET

-    omfattande undersökning av de internationella redovisningsnormerna (IFRS)

Forskaren Kjell Johansson vid Juridiska institutionen på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet presenterade nyligen den första avhandlingen inom redovisningsrätt.  Avhandlingen behandlar principen ”substance over form” och rättvisande bild av ekonomisk verklighet och förmedlar kunskap som både yrkesverksamma, normgivare och akademi har nytta av.  Undersökningen mynnar ut i en beskrivande modell, den så kallade kretsloppsmodellen, och en deskriptiv teori om ekonomisk verklighet.

Idag finns relativt lite skrivet inom ämnet redovisningsrätt, något som Kjell Johansson med sin forskning vill ändra på. Han menar att ämnet aktualiseras allt mer genom den ökande internationaliseringen. Begreppet substance over form är fundamentalt inom internationell redovisning och har anglosaxiskt ursprung. Sett med svenska ögon innebär det ett nytt sätt att tänka kring redovisning, menar Kjell Johansson.

-         De senaste årtiondena har den internationella redovisningen påverkat den svenska redovisningen, vilket bland annat gett oss fler regler. Den externa informationen som företagen är skyldiga att lämna har därmed blivit mer regelstyrd vilket gjort att redovisningsämnet ändrat karaktär, säger Kjell Johansson. 

I avhandlingen görs en systematisk undersökning av standarder för redovisning av varulager, materiella anläggningstillgångar, förvaltningsfastigheter, immateriella tillgångar, entreprenader, finansiell och operationell leasing och vissa koncernmässiga frågor i syfte att utreda om dessa kan ge uttryck för substance over form och avbilda företagets och/eller marknadens ekonomiska verklighet.  Även fall då den så kallade overridingregeln avseende rättvisande bild möjligen kan bli tillämplig identifieras och för att illustrera och förklara har Kjell Johansson använt sig av typfall. Kjell Johansson menar att avhandlingen även kan läsas för att få kunskap om hur de principbaserade normerna är uppbyggda samt för att få argument för att utforma en redovisningsprincip vid tillämpning.

Undersökning mynnar ut i en beskrivande modell för att få en rättvisande bild av ekonomisk verklighet, den så kallade kretsloppsmodellen och en deskriptiv teori om ekonomisk verklighet.

-         Kretsloppsmodellen beskriver en tillgångs och skulds livscykel i ett företag och dessutom åtta beståndsdelar som utgör utgångspunkten för en beskrivande teori om ekonomisk verklighet i redovisningsrätten, livscykelteorin. Jag presenterar också en normativ teori, dimensionsteorin, som syftar till att förbättra avbildningen av den ekonomiska verkligheten i existerande och vid utveckling av nya redovisningsstandarder, säger Kjell och fortsätter:

-         Livscykelteorin och dimensionsteorin kan ses som utgångspunkter för en vidareutveckling och uppbyggnad av teoribildningen inom redovisningsrätten. I avhandlingen presenteras även en metod för att förbättra existerande redovisningsstandarder eller utveckla nya och en metod som kan tillämpas för att analysera redovisningsnormer samt kan tillämpas vid den juridiska argumentationen, avslutar Kjell Johansson.

För mer information, kontakta:

Kjell Johansson, kjell.johansson@law.gu.se, telefon: 0707-397079

Avhandlingen presenterades den 29 oktober 2010
Författare: Kjell Johansson
Avhandlingens titel: SUBSTANCE OVER FORM – en redovisningsrättslig studie
Institution: Juridiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet


>>Avhandlingens abstract (sammanfattning) på engelska finns här: http://gupea.ub.gu.se/handle/2077/23822

>>En högupplöstbild på Kjell Johansson finns här: http://www.hgu.gu.se/item.aspx?id=21415

 

 

 

Om Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Med sina drygt 7000 studenter, 400 anställda, 150 internationella partneruniversitet, sina huvudämnen – ekonomi och juridik – och sex institutioner har Handelshögskolan en unik bredd. Forskningen präglas av samverkan över geografiska, institutionella och disciplinära gränser. Här finns också internationellt erkänd forskning inom management och organisationsutveckling, redovisning, miljö- och uvecklingsekonomi, innovation och intellectual property. Ytterligare ett forskningsområde som skolan satsar stort på är logistik och transport.