Örebro Läns Landsting

Första medarbetarenkäten för hela landstinget: En livskraftig organisation med förbättringsmöjligheter

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2006 13:22 CET

För första gången har Örebro läns landsting genomfört en gemensam medarbetarenkät, där samtliga förvaltningar deltar.

Det övergripande resultatet är nu klart. Helhetsresultatet är positivt och visar på en livskraftig organisation med god ork och förmåga hos olika personalgrupper att hantera sina arbetsuppgifter. Dock finns ett antal förbättringsområden.

Landstingets medarbetare har under hösten fått svara på frågor om hur de upplever sitt arbete, sin arbetsplats och sin närmaste chef. Svarsfrekvensen är hög, 79 procent. Enkäten inriktas på fyra viktiga områden för att nå ett högt verksamhetsresultat: ledarskap, effektivitet, delaktighet och måltydlighet.

”En bra organisation som ska bli bättre”
- De övergripande värdena är relativt bra, och det är förstås mycket tillfredsställande, säger landstingsdirektör Bo Anderson.
- Landstinget som helhet är en bra organisation, men vi kan – och ska - bli bättre.
- Medarbetarenkäten är ett verktyg som vi använder för att på bästa sätt klargöra vad vi behöver förbättra.

Utvecklande arbete
Lärande i arbetet är något som kännetecknar landstinget, och nästan 80 procent av medarbetarna tycker att deras arbete är utvecklande. Det är viktigt i en organisation där forskning och utveckling går snabbt framåt.
- Vi vill kunna använda oss av all ny kunskap som är viktig för patienterna, framhåller Bo Anderson.

Måltydlighet, ledarskap och delaktighet
Även om resultaten som helhet är bra, så visar enkäten på viktiga områden där förbättring behövs.
Sådana förbättringsområden är måltydlighet, ledarskap och delaktighet.

- Måltydligheten är ett område vi måste arbeta vidare med. 18 procent av medarbetarna har uppgett att de inte tycker målen är tydliga, säger Bo Anderson. Om man systematiskt förbättrar detta, innebär det att medarbetarna känner större arbetstillfredsställelse och därmed kan göra ännu bättre insatser.

80 procent tycker att deras närmaste chef ger dem möjlighet att utveckla sin kompetens. En större tydlighet önskas när det gäller ledarskapet i landstinget. 21 procent tycker inte att de får klara besked från sin närmaste chef om vad som förväntas av dem.
- Att utveckla chefskapet är något vi ständigt arbetar med, menar Bo Anderson. Här får vi ytterligare vägledning i vad medarbetarna önskar av sin chef.

- De flesta medarbetare i landstinget tycker att deras kompetens tas tillvara i arbetet, och 80 procent tar själva initiativ till förändring och utveckling, säger landstingets personaldirektör Maria Åkesson. Det är positivt.
-Men 24 procent av medarbetarna har svarat att de sällan eller inte alls har möjlighet att påverka arbetet, och det är naturligtvis ett område att arbeta vidare med.

Jämförelser inom landstinget
Även om resultaten mellan landstingets olika förvaltningar inte visar några verkligt stora avvikelser, så finns olikheter som kommer att analyseras. Det sker såväl på landstingsnivå som ute i verksamheterna.

- Från och med nu har vi påbörjat återkoppling till förvaltningarna. Den här övergripande resultatredovisningen ska kompletteras med uppgifter ner till arbetsplatsnivå, som vi kommer att få längre fram. När vi får hela resultatet börjar analysarbetet, säger Bo Anderson.

Viktigast vad som sker på varje arbetsplats
- Resultaten av enkäten på landstingsnivå är viktiga och säger oss vad vi behöver ta hänsyn till och skapa förutsättningar för att jobba med i hela landstinget. Men det viktigaste arbetet är det som sker på varje arbetsplats. Där behöver man nu ställa sig frågan: vad är viktigast att vi jobbar med just här hos oss?
- Om alla arbetar med ett eller par förbättringsområden utifrån sina resultat kommer hela organisationens resultat att förbättras, framhåller Bo Anderson.
- Det här är viktiga frågor som ska ingå i vårt arbete med att göra Örebro läns landsting till en ännu bättre organisation, för såväl medarbetare som patienter och länsinvånare.Den övergripande sammanställningen finns f n endast i grafer. För att ta del av uppgifterna, kontakta Elisabeth Liljekvist, se nedan.

För mer information kontakta:
Bo Anderson, landstingsdirektör, tel 019-602 74 40
Maria Åkesson, personaldirektör, tel 019-602 71 90, 070-519 73 09
Elisabeth Liljekvist, projektledare ledningskansliet, tel 070-558 95 31