Sveriges Kommuner och Landsting

Första nationella patientenkäten inom allmän psykiatri

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2010 10:24 CEST

En enkät har skickats till 47 000 slumpvis utvalda vuxna patienter som besökt eller varit inlagda inom den allmänna psykiatrin i 19 landsting/regioner. Resultaten pekar på att patienterna upplever ett gott bemötande och har förtroende för personalen.

Patienternas erfarenheter av och synpunkter på vården är mycket viktiga underlag för sjukvårdens utvecklings- och förbättringsarbete. Under våren/sommaren 2010 fick patienterna möjlighet att berätta om sina erfarenheter och bedöma bland annat bemötande, förtroende, delaktighet och information.

Resultaten pekar på att patienterna upplever ett gott bemötande och har förtroende för personalen. De förbättringsområden som patienterna pekar på är tillgängligheten till den öppna vården, behovet av en mera långsiktig vårdplanering i samråd med patienten och en tydligare information om varningssignaler att vara uppmärksam på beträffande sjukdomen eller behandlingen. Andra områden som lyfts fram är brist på information om läkemedelsbiverkningar och vart man vänder sig för att få kontakt med stödgrupper eller för att klaga på sin vård.

Omkring 20 000 patienter besvarade enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 43 procent för den öppna psykiatriska vården och 35 procent för den slutna psykiatriska vården. Denna låga svarsfrekvens försvårar rättvisande jämförelser och innebär att resultaten måste tolkas med stor försiktighet. Bortfallsanalysen visar att kvinnor är mer benägna att svara och att män under 40 år är kraftigt underrepresenterade. Svarsfrekvensen varierar även mellan landstingen. En konsekvens av låga svarsfrekvenser blir få antal respondenter vilket ger en alltför stor osäkerhet i tolkningen. Därför redovisas denna gång endast resultaten för riket och per landsting.

Samtidigt har ett första steg tagits och för första gången har ett mycket stort antal patienter inom psykiatrin besvarat en gemensam och rikstäckande enkät och gett synpunkter som kommer att vara en viktig källa för det regionala och lokala utvecklings- och förbättringsarbetet.

Landstingen kommer nu att analysera bakomliggande orsaker till den låga svarsfrekvensen och på vilket sätt man kan arbeta för att motivera och informera om vikten av att besvara kommande enkäter.

Fakta:
Nationell Patientenkät är ett samlingsnamn för upprepade mätningar av patientupplevd kvalitet som genomförs av Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) på uppdrag av Sveriges landsting och regioner.

Nationell Patientenkät genomfördes första gången 2009 inom primärvården och under 2010 har mätningar genomförts inom den specialiserade vården. Resultat från enkät inom den specialiserade somatiska vården, det vill säga kroppssjukvården, publiceras i slutet av oktober.

Stockholms läns landsting ingår inte i Nationell Patientenkät, men genomför jämförbara mätningar med i princip samma enkätfrågor. Norrbotten kommer att delta i arbetet med Nationell Patientenkät från och med 2011.

Läs mer på www.skl.se/nationellpatientenkat

För mer information: Sofia Tullberg, handläggare på avdelningen för vård och omsorg
Tfn: 08-452 78 72, Mobil: 076-134 78 72, e-post: sofia.tullberg@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01
E-post: press@skl.se