SERVIER SVERIGE AB

FÖRSTA STUDIEN SOM VISAR FÖRBÄTTRING AV SYMTOM OCH LEDBROSKETS STRUKTUR MED STRONTIUMRANELAT VID KNÄARTROS

Pressmeddelande   •   Mar 29, 2012 15:00 CEST

Bordeaux, Frankrike – 21 Mars 2012

Strontiumranelat 2 g/dag (Protelos®, Osseor®) har en signifikant positiv effekt på både struktur och symtom vid knäartros enligt resultaten från en stor randomiserad, placebo-kontrollerad studie som nyligen presenterades på European Congress of Osteoporosis and Osteoarthritis (IOF-ECCEO).1 Artros är en av våra folksjukdomar och den orsakar stort lidande för de drabbade och stora kostnader för samhället.8

Att strontiumranelat har potential att förbättra sjukliga strukturförändringar vid artros, troligen genom att normalisera balansen mellan broskets nedbrytning och uppbyggnad, har visats i prekliniska studier vilka indikerade en fördelaktig effekt.2

Preliminära kliniska bevis på effekt fick man genom att identifiera patienter med spondylartros (ryggradsartros) i de studier som gjordes med strontiumranelat vid postmenopausal osteoporos. Post-hoc analyser visade lovande resultat i och med att strontiumranelat i en studie reducerade en biomarkör (CTX-II)3,4och verkade fördröja sjukdomsutvecklingen och förbättra ryggvärk i en annan studie.5

Den internationella, randomiserade, dubbel-blinda, placebo-kontrollerade studien som presenterades på ECCEO hade som avsikt att utvärdera effekt och säkerhet hos 1371 patienter med knäartros i tre år. Det primära resultatmåttet var radiologiska förändringar i ledspringan i mediala tibiofemorala knäleden jämfört med placebo. De sekundära resultatmåtten smärta, stelhet och funktionsnedsättning mättes med WOMAC-poäng.

Strontiumranelat visade en positiv effekt på både struktur och symtom i studien som varade i tre år. Skillnaden i ledspringans vidd var signifikant jämfört med placebo (p=0,018) och man såg 27% mindre minskning av ledbrosk jämfört med placebo. Det motsvarar en minskning med nästan ett års nedbrytning av ledbrosk under tre års behandling vilket kan förväntas leda till senareläggning av operationer för att byta knäleder. De här strukturella förbättringarna följdes av förbättringar både i totala WOMAC-poäng och delpoängen smärta med strontiumranelat jämfört med placebo (båda visade p<0,05). Strontiumranelat var vältolererat hos patienterna med knäartros. Studien har genomförts i enlighet med nuvarande internationella riktlinjer för att utvärdera strukturmodifierande substanser vid artros.

De här resultaten är en milstople vid behandling av knäartros genom att man för första gången har visat aktivitet både på struktur och symtom. De lovande resultat som man har sett i den här studien kan bromsa sjukdomsutvecklingen och leda till färre dyra invasiva operationer. Resultaten kan leda till att vi i framtiden får en ny behandling för alla typer av artros.

— SLUT —

För mer information, vänligen kontakta: Patrik Friberg, leg. apotekare, informationsansvarig, Servier Sverige AB, 070 165 08 14, patrik.friberg@se.netgrs.com

Artros (Osteoartrit)

Artros är den vanligaste ledsjukdomen och drabbar upp till 40% av alla over 65 år.6,7 Den kännetecknas av nedbrytning av ledbrosk och andra strukturer i lederna vilket leder till smärta, stelhet och funktionsnedsättning. Nuvarande farmakologisk behandling som består av smärtlindrande läkemedel (analgetika), antiinflammatoriska och antireumatiska läkemedel behandlar symtom och funktion. Det finns inget godkänt läkemedel som har en strukturmodifierande aktivitet. Sjukdomsförloppet vid artros kan leda till knäproteskirurgi.

WOMAC

The Western Ontario and McMaster Universities Arthritis Index (WOMAC) är ett standardiserat frågeformulär för att utvärdera patienter med knä- och höftartros. Den mäter smärta (skala 0-20), stelhet (skala 0-8) och funktionsnedsättning (skala 0-68).

Servier

Servier grundades 1954 av Dr. Jacques Servier och är ett privatägt företag som drivs som en stiftelse. Företaget är etablerat i 140 länder över hela världen med huvudkontor i Paris. Servier investerar 25% av omsättningen i forskning och utveckling, vilket är dubbelt så mycket som ett genomsnittligt läkemedelsföretag. www.servier.se

Servier Sverige etablerades under 2005 med huvudkontor i Solna.