Räddningsverket

Första svenska handboken för jämställdhet i internationella insatser: Kvinnor och män är lika viktiga i Räddningsverkets insatser

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2008 09:33 CEST

Räddningsverket 2008-09-26 Kontaktperson: Karin Viklund www.raddningsverket.se

Fem gånger så många kvinnor som män dog i översvämningarna i Bangladesh 1991. Två tredjedelar av de omkomna i flodvågen 2004 var kvinnor. Vid jordbävningen i Pakistan 2005 dog fler kvinnor än män. Orsakerna är flera, men ofta beror det på att kvinnor och män i olika kulturer och religioner har olika ansvarsområden, rörelsefrihet, och utbildning. För att kunna arbeta effektivt med katastrofhantering i alla skeden krävs förståelse för och kunskaper om sådana faktorer.

Räddningsverkets internationella insatser ska vara effektiva och nå hela befolkningen i ett katastrof- eller konfliktområde. Därför krävs kunskap om både kvinnors och mäns villkor och behov när insatser planeras och genomförs i länder som drabbats, eller riskerar att drabbas, av katastrof eller konflikt.

Eftersom kvinnors och mäns situation och livsvillkor ser olika ut i olika länder, drabbas de ofta på olika sätt vid konflikter och katastrofer. Kvinnor och män har olika förutsättningar och möjligheter att hantera de problem som uppstår. Det betyder att de många gånger har olika behov av stöd och hjälp att återgå till ett normalt liv efter katastrofen. Men eftersom kvinnor ofta är underställda männen och inte har samma status och makt, är deras deltagande i viktiga beslutsprocesser i samhället inte lika utbrett. Därför är kvinnors behov i dessa situationer ofta osynliga. Det är också viktigt att lyfta fram kvinnors förmåga och aktiva roll i samhället.

Syftet med en jämställdhetshandbok är att underlätta för alla som arbetar med Räddningsverkets internationella insatser att inte bara se mäns utan även kvinnors villkor och behov. Detta i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. När konflikt eller katastrof inträffar ska insatsen anpassas efter också kvinnornas behov och vi ska säkerställa kvinnors delaktighet i återuppbyggnadsarbetet i katastrof- och konfliktdrabbade länder.

Handbok i jämställdhet riktar sig i första hand till insatspersonal och projektledare i Räddningsverkets internationella insatser. Boken innehåller konkreta och kortfattade råd som är direkt användbara i det praktiska arbetet vid planering och genomförande av en insats, samt vid rapportering och utvärdering av insatser. Boken kan dessutom vara användbar för lärare vid internationella kurser, Räddningsverkets genusrådgivare och övrig personal som arbetar med internationella insatser.

Boken kan endast laddas ner som pdf
www.raddningsverket.se/shopping/srv_ShowItem____24934.aspx

Kontaktpersoner vid Räddningsverkets Internationella avdelning
Anna-Karin Hamrén, tel. 0550-22 70 28, mobil 0768-07 80 90
Susanne Kozak tel. 0550-22 71 40, mobil 0768-43 22 88

Läsmer på


www.raddningsverket.se