Miljödepartementet

Förstärkning inom miljöområdet i budgeten

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2003 10:37 CEST

Regeringens budgetproposition innebär enligt tidigare beslut en förstärkning inom miljöområdet.

Nästa år sker en ökning av anslaget till åtgärder för biologisk mångfald på cirka 500 miljoner kronor. Pengarna används för skydd av värdefulla naturmiljöer och biologisk mångfald i skogen, i fjällen, vid kusten samt kring sjöar och vattendrag. Bland annat ska naturreservat inrättas och våtmarker skyddas.

Skogsvårdsorganisationens verksamhet med inrättande av biotopskydd eller naturvårdsavtal förstärks genom en överföring av 25 miljoner kronor till insatser för skogsbruket.

Budgetförslaget innebär också en ökad programsatsning på kommunal naturvård och den tätortsnära naturen. Programmet ska ge kommunerna och lokala aktörer inom varje kommun möjlighet att söka statliga medel för olika naturvårdsprojekt, inte minst för att värna tätortsnära naturområden. Projekten ska bidra till att uppnå ett eller flera av de miljökvalitetsmål eller delmål som riksdagen har lagt fast. Under 2004 kommer 85 miljoner kronor att avsättas för detta.

Hav, sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer för djur och växter ska bevaras. Därför förstärks den marina miljöforskningen med tio miljoner kronor för att stärka miljöarbetet för vatten.

Johan Hasslow
Pressekreterare
08-405 20 27
070-300 200 8

Johan Rantanen
Departementsråd
08-405 20 28
070-569 20 28